Кафедра ливарного виробництва чорних та кольорових металів

Національний технічний університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Українська (UA)Русский (RU)English (UK)Deutsch (DE)
FacebookTwitterGoogle+

204. Глупо для переезда через лужу на челноке раскладывать перед собою морскую карту. (Белинский)


Знайшли помилку в тексті? Виділіть текст, натисніть Shift+Enter і відправте нам повідомлення.

Додаткова програма «Ливарне виробництво та комп’ютеризація процесів литва»

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою

інженерно-фізичного факультету

Протокол № 01/17 від 30 січня 2017 р.

Голова вченої ради _____________ П.І. Лобода

М.П.

ПРОГРАМА (pdf)

додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціалізації
«Комп'ютеризовані процеси лиття»

Програму рекомендовано кафедрою

Ливарного виробництва чорних і кольорових металів

Протокол № 6 від 18 січня 2017 р.

Завідувач кафедри __________ М.М. Ямшинський

Київ – 2017
 
ВСТУПНА ЧАСТИНА

Програма комплексних фахових випробувань для вступу в Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» на кафедру ливарного виробництва чорних і кольорових металів інженерно-фізичного фа­культету на спеціальність «металургія»

Метою програми є визначення переліку дисциплін, які необхідно освоїти студенту бакалавру для успішної участі в конкурсних Комплексних фахових випробуваннях щодо вступу на п’ятий курс спеціальності 136 Металургія по спеціалізації «Комп'ютеризовані процеси лиття»

Задачі програми – надати перелік питань, які охоплюють основний зміст вказаних дисциплін і вивчення яких надасть змогу успішно скласти вступні випробування.


Комплексне фахове випробовування проводять у формі письмового іспиту тривалістю до 2-х академічних годин (120 хв) – без перерви.
Випробування проводяться з таких дисциплін:
– теоретичні основи ливарного виробництва
– теоретичні основи формоутворення
– виробництво виливків із сталей
– виробництво виливків із чавуну
– виробництво виливків із кольорових металів

 
ОСНОВНИЙ ВИКЛАД

І Дисципліна: «Теоретичні основи ливарного виробництва»

1. Зміна густини і питомого об'єму металів і сплавів підчас плавлення і
нагрівання.
2.    Поверхневий натяг і в’язкість металевих розплавів.
3.    Випаровування металів і сплавів під час плавлення.
4.    Теплові властивості металів і сплавів у твердому і рідкому станах.
5.    Кінетика взаєдії рідких металів і сплавів з газами.
6.    Взаємодія рідких металів і сплавів з воднем.
7.    Структура потоків рідких металів із ковша і у формі.
8.    Рідкотекучість сплавів.
9.    Термодинаміка процесу кристалізації.
10.     Гомогенне утворення зародків.
11.     Гетерогенне утворення зародків.
12.     Послідовна і об’ємна кристалізація.
13.     Модифікування розплавів.
14.     Розраховування тривалості тверднення виливків у піщаній формі.
15.     Зовнішні і внутрішні холодильники та визначення їх розмірів.
16.     Усадочні раковини і поруватість у виливках.
17.     Регулювання роботи надливів.
18.     Визначення необхідних розмірів надливів.
19.     Тимчасові і залишкові напруження у виливках.
20.     Жолоблення і тріщини у виливках.

II. Дисципліна: «Теоретичні основи формоутворення»

1. Класифікація ливарних форм залежно від способу їх зміцнення.
2.    Силова взаємодія виливка з формою від початку заливання до темпе-ратури солідусу металу.
3.    Теплова взаємодія виливка з формою.
4.    Основні процеси, які протікають у формі після заливання в неї металу.
5.    Основні газові процеси у формі.
6.    Газові дефекти у виливках, причини їх появи щодо попередження.
7.    Пригар, причини його появи і основні способи попередження.
8.    Класифікація формувальних пісків і їх використання для виготовлення різних виливків.
9.     Класифікація формувальних глин.
10.     Вимоги до зв’язувальних матеріалів, їх класифікація і використання для приготування формувальних і стрижневих сумішей.
11.     Рідке скло: властивості, галузі використання. Переваги і недоліки.
12.     Синтетичні смоли, їх переваги і недоліки.
13.     Регенерація оборотних сумішей: призначення, способи.
14.     Міцність формувальних сумішей у різному стані: в сирому, сухому, після тверднення, при високих температурах.
15.     Вибиваємість формувальних і стрижневих та способи її покращення.
16.     Податливість формувальних сумішей і її регулювання .
17.     Протипригарні фарби, їх склад і призначення.
18.     Класифікація способів машинного формування.
19.     Виготовлення стрижнів із ХТС: вибір зв’язувального компонента, за-тверджувача. Переваги способу, недоліки та галузі використання.
20.     Дефекти виливків з вини форми, причини їх появи та способи попе-редження.

ІІІ. Дисципліна: «Виробництво виливків із чавуну»

1. Металева частина шихти. Технічні умови на чавуни ливарні, рафіно-вані, переробні, природно - леговані.
2.    Феросплави і флюси, які використовують для плавлення чавунів.
3.    Паливо для плавлення чавунів. Вимоги до палива.
4.    Класифікація плавильних печей для плавлення чавунів. їх порів-няльні характеристики.
5.    Основи розраховування шихти. Особливості вибору первинних ком-понентів.
6.    Структурні складові металевої основи чавуну і їх властивості.
7.    Класифікація виливків  із  сірого чавуну. Вплив вуглецю, кремнію, марганцю, фосфору і сірки на структуру і властивості сірого чавуну.
8.    Чавун з кулястим графітом. Класифікація. Хімічний склад. Ливарні властивості.
9.    Сфероїдизувальні і демодифікувальні елементи. Методи введення у метал сфероїдизувальних присадок.
10.    Виливки із чавуну з вермикулярним графітом. Класифікація. Спо-соби виробництва.
11.    Ковкий чавун. Класифікація. Хімічний склад, ливарні властивості.
12.    Особливості виробництва світло сердечного і чорно сердечного ко-вкого чавунів.

ІV. Дисципліна: «Виробництво виливків із сталей»

1. Переваги і недоліки сталевих виливків перед чавунними і перед кова-ними і штампованими заготовками.
2.    Класифікація литих сталей і виливків. Маркування сталей і виливків.
3.    Технологічні і службові властивості ливарних сталей і сталевих вили-вків.
4.    Основні етапи плавлення сталей в електродугових печах.
5.    Фізико-хімічні процеси в сталеплавильній ванні. Особливості процесу розкислення сталей.
6.    Позапічне оброблення ливарних сталей.
7.    Особливості ливарних властивостей сталей – рідкотекучості, крис-талізації, усадки.
8.    Низько - середньо - і високовуглицеві сталі та виробництво  із них виливків.
9.    Дефекти в сталевих виливках усадкового і газового походження. Методи боротьби з ними в процесі виготовлення виливків.
10.    Дефекти в сталевих виливках внаслідок ліквацій них процесів, ли-варних напружин,  неметалевих  вкраплин  і  методи  боротьби  з  ними  в процесі виробництва сталевих виливків.
11.    Особливості заливання ливарних форм і фінішних операцій під час виробництва сталевих виливків.

V. Дисципліна: „Виробництво виливків із кольорових металів

1.  Класифікація алюмінієвих сплавів. Характеристика властивостей сплавів і галузі їх використання.
2.    Класифікація і характеристика властивостей магнієвих сплавів.
3.    Властивості цинкових сплавів.
4.    Флюси покривні для рафінування та рафінувально-модифікувальні для алюмінієвих сплавів.
5.    Технологія плавлення сплавів на основі магнію.
6.    Рафінування, дегазація та модифікування магнієвих сплавів.

 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

        Під час проведення комплексного фахового випробовування студентам забороняється використовувати допоміжний матеріал.

Критерії оцінки результатів додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра/спеціаліста спеціалізації «Ливарне виробництво та комп’ютеризація процесів литва»


    Студент відповідає на 20 тестових питань, кожне з яких оцінюється 5 балами.
    Максимальна сума балів складає 100.
    Кожне тестове питання містить одну або декілька вірних відповідей. В залежності від кількості вказаних вірних відповідей виставляється оцін-ка:
    - вказані всі вірні відповіді – 5,0 балів
    - вказано не всі вірні відповіді – бал залежить від % вірної відповіді на запитання. Наприклад:
- 1 із двох вірних відповідей 5,0*1/2 = 2,5 бали
- 2 із трьох вірних відповідей 5,0*2/3 = 3,35 бали
- 2 із шести вірних відповідей 5,0*2/6 = 1,65 бали
І т. д.
    Сума балів за всі 20 запитань складається, і далі виставляється оцін-ка:
-    60…100 балів – «зараховано»;
-    0…59 балів – «не зараховано».

 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

До дисципліни «Теоретичні основи ливарного виробництва»

1.  Могилатенко В.Г., Пономаренко О.І., Дробязко В.М., Кочеш-ков А.С., Ямшинський М.М. Теоретичні основи ливарного  виробництва. –Харків: НТУ «ХПІ», 2011.– 288 с.
2.    Ветишка А., Брадик Й., Мацашек И., Словак С. Теоретические ос-нови литейной технологи /Под ред.. К.И. Ващенко. – К.: Вища шк., Головное изд-во, 1981. – 317с.
3.    Дробязко В.М., Кочешков А.С. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни «Теоретичні основи ливарного виробництва» ч.1. – К.: ІВЦ «Видавництво політехніка», 2002. – 48 с.
4.    Дробязко В.М., Кочешков А.С. Методичні вказівки до практичних занять та самостійних робіт з дисципліни «Теоретичні основи ливарного ви-робництва». ч.2. –К.: ІВЦ «Видавництво політехніка», 2003. – 36 с.
5.    Дробязко В.М., Кочешков А.С Шейко О.І. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Теоретичні основи ливарного виробництва». К.: ІВЦ «Видавництво політехніка», 2005. – 48 с.
6.    Пикунов М.В. Плавка металлов, кристаллизация сплавов, затвер-девание отливок. – М.: МИСИС, 2005. – 415 с.
7.    Баландин Г.Ф. Теория формирования отливки. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.    Баумана, 1988. – 360 с.
8.    Оно А. Затвердевание металлов. – М.: Металлургия, 1980. – 149 с.
9.    Курдюмов А.В., Инкин С.В. Флюсовая оброботка и фильтрование алюминиевых сплавов. М.: Металлургия, 1980. – 196 с.
10.    Еланский Г.Н. Строение и свойства металлических расплавов. – М.: Металлургия, 1991. – 160 с.
11.    Гуляев Б.Б. Теория литейных процессов. – М.: Машиностроение. 1976. – 214 с.
12.    Новиков И.И. и др. Литниковые системы и прибыли для фасонных отливок. – М.: Машиностроение.1994. – 216 с.

До дисципліни «Теоретичні основи формоутворення»

1.  Дорошенко С.П. Взаємодія піщаної форми з виливком. – К.: НМК ВО, 1991. – 76 с.
2.    Дорошенко С.П. Формувальні суміші. – К.: 1997. – 140 с.
3.    Дорошенко С.П., Федоров Г.Є. Модельна оснастка для виробниц-тва виливків у піщаних формах. Навчальний посібник. – К.: Політехніка, 2003. – 112 с.
4.    Дорошенко С.П., Авдокушин В.П., Русин К., Мацашек И. Формо-вочные материалы и смеси. – К.: Вища школа, 1980. – 416 с.
5.    Сосненко М.Н. Современные литейные формы. – М.: Машгиз,    1959. – 276 с.
6.    Озеров В.А., Муркина А.С., Сосненко М.Н. Основы литейного производства.– М.: Высшая школа, 1987. – 304 с.
7.    Жуковский С.С. Прочность литейной формы. – М.: Машинострое-ние, 1989. – 288 с.
8.    Гурія І.М., Ямшинський М.М., Лютий Р.В., Сиропоршнєв Л.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних  робіт з дисципліни “Теоретичні основи формоутворення” для студентів напряму підготовки 6.050402 “Ливарне виробництво”. – К.: Політехніка, 2011. – 68 с.
9.    Дорошенко С.П., Ващенко К.І. Наливная формовка. – К.: Вища школа, 1980.– 176 с.

До дисципліни «Виробництво виливків із сталей»

1.  Макаревич О. П., Федоров Г.Є., Платонов Є.О. Виробництво виливків із спеціальних сталей. – К.: Видавництво НТУУ „КПІ“, 2005. – 712 с.
2. Г.Е.Федоров, М.М.Ямшинский, Е.А. Платонов Стальное литье: Монография /Г.Е.Федоров, М.М.Ямшинский, Е.А. Платонов, Р.В. Лютый. – К.: НТУУ «КПИ», ПАО «Випол», 2013. – 896 с.
3.    Шульте Ю.А. Производство отливок из стали. – К.-Донецк: Вища школа, 1983. – 184 с.
4.    Воздвиженский В.М. Литейные сплавы и технологии их плавки в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1984. – 432 с.
5.    Василевский П.Ф. Технология стального литья. – М.: Машино-строение, 1974. – 408 с.
6.    Теоретические основы литейной технологи /Ветишка и др. Пер. с чешского. Под ред. К.И.Ващенко. – К.: Вища школа, 1981. – 408 с.
7.    Нехендзи Ю.А. Стальное литье. – М.: Металлургиздат, 1948. – 766 с.
8.    Борнацкий И.И. Физико-химические основы сталеплавильных процессов. – М.: Металлургия, 1974. – 320 с.
9.    Методические указания к применению ТСО при изучении дисцип-лины „Стальное литье“ /Сост. Г.Е.Федоров. – К.: КПИ, 1988. – 80 с.
10.    ГОСТ 977-88. Отливки стальные. Общие технические условия.
11.    Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни „Вироб-ництво виливків із сталей“ для студентів спеціальності „Ливарне виробництво чорних та кольорових металів“ /Укл Г.Є. Федоров, М.М.Ямшинський, І.М.Гурія. – К.: КПІ, 2008. – 42 с.
12.    Анализ развития и технико-зкономические проблемы прогресса производства стали в мире. /Сост.Г.Г.Ефименко, В.Н. Нещадим, М.И.Цымбал и др. – Днепропетровск: ДметИ, 1993. – 227 с.
13.    Ефименко Г.Г., Михеева И.Г., Нещадим В.Н., Цымбал М.И. Сталь и альтернативные материалы: анализ и прогноз. – Днепропетровск: ГметАУ, 1997. – 53 с.
14.    Строганов А.И., Рысс М.А. Производство стали и ферросплавов. –М.: Металлургия, 1974. – 400 с.
15.    Меджибожский М.Я. Основы термодинамики и кинетики стале-плавильних процессов. – К. – Донецк: Вища школа, 1986. – 280 с.

До дисципліни «Виробництво виливків із чавуну»

1.   Худокормов Д.Н. Производство отливок из чугуна. Учебное посо-бие для вузов.-Мн.: Выщ. шк., 1987.-198с.
2.    Справочник по чугунному литью. /Под редакцией Н.Г. Гиршови-ча.-Л.: Машиностроение, 1978.-758с.
3.    Леви Л.И., Кантеник С.К. Литейные сплавы.- М.: Высшая школа, 1967.-435с,
4.    Леви Л.И., Мариенбах Л.М. Основы теории металлургических процессов и технология плавки литейных сплавов.-М.: Машиностроение. 1970.-496с.
5.    Грачев В.А., Черный А.А. Современные методы плавки чугуна.-Саратов: Привол. книж. изд., 1973.-342с.
6.    Методические указания к выполнению самостоятельных практиче-ских занятий по дисциплине «Чугунное литье» для студентов специальности «Литейное производство черных и цветных металлов» /Сост. Косячков В.А., СыропоршневЛ.Н.-Киев:КПИ, 1987.-60с.
7.    Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Чугунное литье» для студентов специальности «Литейное производство чер-ных и цветных металлов»/ Сост.Г.И. Кошовник, Л.Н. Сыропоршнев и др.-Киев: КПИ, 1985.-36 с.
8.    Индукционные печи для плавки чугуна / Авт.: Платонов Б.И., Акименко А.Д., Богуцкая С.М. и др.- М.: Машиностроение, 1976.-176 с.
9.    Плавка синтетического чугуна в индукционных печах  и ее техно-логия на Каунаском литейном заводе «Центролит» / Под ред. Н.Г. Гиршовича.-Вильнюс; Минтас, 1974. -297 с.

До дисципліни «Виробництво виливків із кольорових металів»

1.  Воздвиженский В.М. и др. Литейные сплавы и технология их плав-ки в машиностроєнии. -М.: Машиностроение, 1984. - 432 с.
2.    Курдюмов А.В.и др. Литейное производство цветных и редких сплавов. - М.: Металургия, - 352 с.
3.    Чурсин В.М., Бидуля П.А. Технология цветного литья. - М.: Ме-таллургия, 1967.-251 с.
4.    Литейные бронзы / Под ред. К.П.Лебедева.- Л.: Машиностроение, 1973. -312 с.
5.    А.Ветишка и др. Теоретические основи литейной технологии.- Ки-ев: Вища школа, 1981.-408.
6.    Цветное литье: Справочник / Н.М.Галдин и др. - М.: Машино-строение, 1989. -528с.
7.    Методические указания по применению ТСО при чтении дисцип-лины "Цветное литье" / Сост. А.П.Макаревич. - Киев: КПИ, 1985. - 72 с.
8.    Методичні вказівки до застосування технічних засобів навчання при вивченні дисциплін "Основи теорії плавки та виробництва виливків" і "Кольорове литво" за напрямком підготовки 0904 "Металургія" зі спеціальності 7.090403 "Ливарне виробництво чорних та кольорових металів " /Укладач О.П.Макаревич.- Київ: НТУУ "КПІ" 2000. - 89 с.
9.    Методические указания к лабораторним работам по дисциплине "Цветное литье" с применением микропроцессорной техники для студентов специальности "Литейное производство черных й цветных металлов" / Сост. О.М.Бялик, А.П.Макаревич, В.С.Пиковский и др. - Киев: КПИ, 1986. -6с.
10.    Кечин В.А., Люблинский Е.Я. Цинковые сплавы. - М.: Металлур-гия, 1986.- 247с.
11.    Калачев Б.А. и др. Металловедение и термическая оброботка цвет-ных металлов и сплавав. - М.: Металлургия, 1972.- 480 с.
12.    Леви Л.И., Мариенбах Л.М. Основы теории металлургических процессов и технология плавки литейных сплавов. - М.: Машиностроение, 1970.- 496 с.
13.    Емелевский Я. Литье цветных металлов. Перевод с польского. - М.:Высш. школа, 1977.-540с.
14.    Ященко А.А. Цветное литье. - Л.: СЗПИ, 1978 -81 с.
15.    Тимофеев Г.И. Физико-химические основи плавки. - Горький: ГПИ, 1982. -79с.

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:


Завідувач кафедри ЛВЧКМ                А.С. Кочешков
д.т.н., доц.                            В.Г. Могилатенко
к.т.н., доц.                            Р.В. Лютий
к.т.н., доц.                            І.М. Гурія
к.т.н., доц.                            Г.Є. Федоров
к.т.н., доц.                            Л.М. Сиропоршнєв

 

03056, м. Київ - 56, вул. Політехнічна 35, корпус 9, поверх 4. Тел.: +38(044)204-82-16. Кафедра ЛВЧКМ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2010-2019©