Кафедра ливарного виробництва чорних та кольорових металів

Національний технічний університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Українська (UA)Русский (RU)English (UK)Deutsch (DE)
FacebookTwitter

67. Помни: не цель оправдывает средства, а наличные средства оправдывают цель.


Знайшли помилку в тексті? Виділіть текст, натисніть Shift+Enter і відправте нам повідомлення.

Монографії
 histori

Косячков В.О. Історія литва у Київському політехнічному: Кафедрі ливарного виробництва НТУУ «КПІ» 90 років [Текст] / В.О. Косячков, В.А. Гнатуш, Р.В. Лютий, А.С. Кочешков. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 84 с.

Представлено матеріали стосовно заснування, розвитку та становлення металургійно-ливарного напрямку в Київському політехнічному інституті за період з дня заснування університету і до наших часів і, зокрема, кафедри ливарного виробництва чорних  і  кольорових металів НТУУ «КПІ». На фактичному матеріалі показано, як науковці та викладачі забезпечували підготовку кадрів для нашої країни, а також вкладали свої інтелектуальні здобутки в розвиток науки про метали та ливарне виробництво.
Для науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться історією розбудови вищої технічної освіти України.

stels

Стальное литье: Монография /Г.Е.Федоров, М.М.Ямшинский, Е.А. Платонов, Р.В. Лютый. – К.: НТУУ «КПИ», ПАО «Випол», 2013. – 896 с. – Библиогр.: 160 назв. – Ил.  ISBN 978-966-646-130-1 

Викладено загальну характеристику ливарних сталей, їх класифікацію і маркування, структурні складові, теоретичні основи легування з урахуванням повних характеристик заліза і легувальних, мікролегувальних і модифікувальних елементів, спеціальні властивості сталей і фактори, що впливають на виробництво якісних литих деталей та їх експлуатацію. Описано властивості вуглецевих, конструкційних легованих сталей і сталей із спеціальними властивостями – жаростійких, жароміцних, коррозіонностійких, зносостійких, холодностійких, інструментальних, з особливими фізичними властивостями. Викладено особливості виробництва якісних сталевих виливків і галузі їх використовування.Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів», «Машини і технологія ливарного виробництва», «Спеціальна металургія в машинобудуванні», аспірантів, працівників вищих навчальних і академічних закладів і підприємств металургійного профілю.

Изложено общую характеристику литейных сталей, их классификацию и маркировку, структурные составляющие, теоретические основы легирования с учетом полных характеристик железа и легирующих, микролегирующих и модифицирующих элементов, специальные свойства сталей и факторы, влияющие на производство качественных литых деталей и их эксплуатацию. Описано свойства углеродистых, конструкционных легированных сталей и сталей со специальными свойствами – жаростойких, жаропрочных, коррозионностойких, износостойких, хладостойких, инструментальных, с особыми физическими свойствами. Изложено особенности производства качественных стальных отливок и области их использования.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «Литейное производство черных и цветных металлов», «Машины и технология литейного производства», «Специальная металлургия в машиностроении», аспирантов, работников высших учебных и академических заведений и предприятий металлургического профиля.

slovnik

Російсько-українсько-англо-німецький термінологічний словник з ливарного виробництва. Дорошенко С.П., Фесенко А.М., Лютий Р.В., Чайковський О.А., Лойбе Г.,Фесенко М.А., Федоров М.М.  - Краматорськ: ДДМА, 2012. - 598 с.

Словник містить переклади більше 15000 термінів і терміносполук, уживаних у науково-технічній літературі в галузях ливарного виробництва, металургії, металознавства та матеріалознавства.
Особливу увагу приділено термінам на позначення процесових понять, які створюють найбільші труднощі під час перекладання наукової і навчальної літератури з російської мови на українську.
Розраховано на викладачів, науковців та студентів вищих навчальних закладів металургійного профілю.

pr_otlivok

 Виробництво виливків із спеціальних сталей: Монографія / Макаревич О.П., Федоров Г.Є., Платонов Є.О. К.: Видавництво НТУУ “КПІ”, 2005. –  717 с.

Викладено теоретичні і практичні основи щодо виготовлення якісних виливків із легованих сталей спеціального призначення на наукових основах сучасних технологічних процесів плавлення, легування, мікролегування та модифікування сплавів на основі заліза і формоутворення з урахуванням сві-тових досягнень у розробленні формувальних та стрижневих сумішей, а також керування процесами структуроутворення з метою одержання металу з високими спеціальними властивостями.

 nal formov 001  НАЛИВНАЯ ФОРМОВКА
Дорошенко С.П., Ващенко К.И.: Монография. – Киев : Вища Школа. Головное из-во. 1980. – 179 с.

Обобщены теория и практика применения в литейных цехах технологии изготовления форм и стержней из наливных само твердеющих смесей (НСС). Рассмотрены исходные материалы, составы, технологии приготовления, способы регулирования и контроль свойств НСС. Освещены механизм и природа текучести, твердения и газопроницаемости, прилипаем ости, выбиваемости и другие свойства НСС с жидким стеклом, кристаллогидратами, сульфитной бражкой и синтетическими смолами. Изложены особенности технологии изготовления форм и стержней из НСС и способы борьбы с пригаром при производстве литья с применением НСС. Дана характеристика оборудования, применяемого для получения НСС, а также линий изготовления стержней и форм из НСС.
Книга предназначена для инженерно-технических и научных работников заводов, научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций, работающих в литейном производстве.

 

МАГНИЕВЫЙ ЧУГУН
 

03056, м. Київ - 56, вул. Політехнічна 35, корпус 9, поверх 4. Тел.: +38(044)204-82-16. Кафедра ЛВЧКМ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2010-2019©