Кафедра ливарного виробництва чорних та кольорових металів

Національний технічний університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Українська (UA)Русский (RU)English (UK)Deutsch (DE)
FacebookTwitter

149. Успех способствует тому, кто полностью является самим собой. (Р.Ширм)


Знайшли помилку в тексті? Виділіть текст, натисніть Shift+Enter і відправте нам повідомлення.

Монографії
 histori

Косячков В.О. Історія литва у Київському політехнічному: Кафедрі ливарного виробництва НТУУ «КПІ» 90 років [Текст] / В.О. Косячков, В.А. Гнатуш, Р.В. Лютий, А.С. Кочешков. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 84 с.

Представлено матеріали стосовно заснування, розвитку та становлення металургійно-ливарного напрямку в Київському політехнічному інституті за період з дня заснування університету і до наших часів і, зокрема, кафедри ливарного виробництва чорних  і  кольорових металів НТУУ «КПІ». На фактичному матеріалі показано, як науковці та викладачі забезпечували підготовку кадрів для нашої країни, а також вкладали свої інтелектуальні здобутки в розвиток науки про метали та ливарне виробництво.
Для науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться історією розбудови вищої технічної освіти України.

stels

Стальное литье: Монография /Г.Е.Федоров, М.М.Ямшинский, Е.А. Платонов, Р.В. Лютый. – К.: НТУУ «КПИ», ПАО «Випол», 2013. – 896 с. – Библиогр.: 160 назв. – Ил.  ISBN 978-966-646-130-1 

Викладено загальну характеристику ливарних сталей, їх класифікацію і маркування, структурні складові, теоретичні основи легування з урахуванням повних характеристик заліза і легувальних, мікролегувальних і модифікувальних елементів, спеціальні властивості сталей і фактори, що впливають на виробництво якісних литих деталей та їх експлуатацію. Описано властивості вуглецевих, конструкційних легованих сталей і сталей із спеціальними властивостями – жаростійких, жароміцних, коррозіонностійких, зносостійких, холодностійких, інструментальних, з особливими фізичними властивостями. Викладено особливості виробництва якісних сталевих виливків і галузі їх використовування.Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів», «Машини і технологія ливарного виробництва», «Спеціальна металургія в машинобудуванні», аспірантів, працівників вищих навчальних і академічних закладів і підприємств металургійного профілю.

Изложено общую характеристику литейных сталей, их классификацию и маркировку, структурные составляющие, теоретические основы легирования с учетом полных характеристик железа и легирующих, микролегирующих и модифицирующих элементов, специальные свойства сталей и факторы, влияющие на производство качественных литых деталей и их эксплуатацию. Описано свойства углеродистых, конструкционных легированных сталей и сталей со специальными свойствами – жаростойких, жаропрочных, коррозионностойких, износостойких, хладостойких, инструментальных, с особыми физическими свойствами. Изложено особенности производства качественных стальных отливок и области их использования.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «Литейное производство черных и цветных металлов», «Машины и технология литейного производства», «Специальная металлургия в машиностроении», аспирантов, работников высших учебных и академических заведений и предприятий металлургического профиля.

slovnik

Російсько-українсько-англо-німецький термінологічний словник з ливарного виробництва. Дорошенко С.П., Фесенко А.М., Лютий Р.В., Чайковський О.А., Лойбе Г.,Фесенко М.А., Федоров М.М.  - Краматорськ: ДДМА, 2012. - 598 с.

Словник містить переклади більше 15000 термінів і терміносполук, уживаних у науково-технічній літературі в галузях ливарного виробництва, металургії, металознавства та матеріалознавства.
Особливу увагу приділено термінам на позначення процесових понять, які створюють найбільші труднощі під час перекладання наукової і навчальної літератури з російської мови на українську.
Розраховано на викладачів, науковців та студентів вищих навчальних закладів металургійного профілю.

pr_otlivok

 Виробництво виливків із спеціальних сталей: Монографія / Макаревич О.П., Федоров Г.Є., Платонов Є.О. К.: Видавництво НТУУ “КПІ”, 2005. –  717 с.

Викладено теоретичні і практичні основи щодо виготовлення якісних виливків із легованих сталей спеціального призначення на наукових основах сучасних технологічних процесів плавлення, легування, мікролегування та модифікування сплавів на основі заліза і формоутворення з урахуванням сві-тових досягнень у розробленні формувальних та стрижневих сумішей, а також керування процесами структуроутворення з метою одержання металу з високими спеціальними властивостями.

 nal formov 001  НАЛИВНАЯ ФОРМОВКА
Дорошенко С.П., Ващенко К.И.: Монография. – Киев : Вища Школа. Головное из-во. 1980. – 179 с.

Обобщены теория и практика применения в литейных цехах технологии изготовления форм и стержней из наливных само твердеющих смесей (НСС). Рассмотрены исходные материалы, составы, технологии приготовления, способы регулирования и контроль свойств НСС. Освещены механизм и природа текучести, твердения и газопроницаемости, прилипаем ости, выбиваемости и другие свойства НСС с жидким стеклом, кристаллогидратами, сульфитной бражкой и синтетическими смолами. Изложены особенности технологии изготовления форм и стержней из НСС и способы борьбы с пригаром при производстве литья с применением НСС. Дана характеристика оборудования, применяемого для получения НСС, а также линий изготовления стержней и форм из НСС.
Книга предназначена для инженерно-технических и научных работников заводов, научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций, работающих в литейном производстве.

 

МАГНИЕВЫЙ ЧУГУН
 

03056, м. Київ - 56, вул. Політехнічна 35, корпус 9, поверх 4. Тел.: +38(044)204-82-16. Кафедра ЛВЧКМ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2010-2019©