Кафедра ливарного виробництва чорних та кольорових металів

Національний технічний університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Українська (UA)Русский (RU)English (UK)Deutsch (DE)
FacebookTwitter

156. Успех – это успеть. (М.Цветаева)


Знайшли помилку в тексті? Виділіть текст, натисніть Shift+Enter і відправте нам повідомлення.

Виробництво виливків із спеціальних сталей

ПЕРЕДМОВА

Суттєвою прогалиною у справі підготовки спеціалістів металургійного профілю є відсутність необхідної навчальної літератури, яка б відповідала су¬часному рівню науки і техніки та була б написана державною мовою. Саме це брали до уваги автори цього видання.
Зміст книги відповідає освітньо – професійній та фаховій програмі підго-товки спеціалістів за напрямком „Металургія”, затвердженій Міністерст¬вом осві-ти і науки України. Книга необхідна майбутнім спеціалістам, магістрам, аспі-рантам, а також буде корисною працівникам академічних за¬кладів і підпри-ємств металургійного профілю і тим, хто хоче самостійно підвищити ква¬ліфікацію.
Основний зміст цієї книги – це викладання принципів створення сталей із спеціальними властивостями, виготовлення із них якісних виливків відповіда-льного та особливо відповідального призначення на наукових засадах сучасних технологічних процесів плавлення, легування, модифікування сплавів на осно-ві заліза, формоутворення з урахуванням сучасних досягнень у розробленні фо-рмувальних і стрижневих сумішей та керування процесами структуроутворен-ня з метою одержання металу з високими спеціальними вла¬стивостями.

Розділи 1...7 та 9...11 написані Г.Є. Федоровим у співавторстві з Є.О. Пла-тоновим, розділи 8 та 12 – проф. О.П. Макаревичем.

Автори висловлюють щиру подяку викладачам і співробітникам кафед¬ри ливарного виробництва чорних і кольорових металів Національного техні¬чного університету України „Київський політехнічний інститут”, а також уче¬ним Фі-зико - технологічного інституту металів і сплавів Національної акаде¬мії наук України за допомогу у підготовленні цієї книги.
Автори будуть безмежно вдячні колегам і всім, хто забажає надати свої зауваження та пропозиції щодо покращання цього видання.

 

03056, м. Київ - 56, вул. Політехнічна 35, корпус 9, поверх 4. Тел.: +38(044)204-82-16. Кафедра ЛВЧКМ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2010-2019©