Кафедра ливарного виробництва чорних та кольорових металів

Національний технічний університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Українська (UA)Русский (RU)English (UK)Deutsch (DE)
FacebookTwitter

75. Легко быть великаном, когда вокруг тебя карлики.


Знайшли помилку в тексті? Виділіть текст, натисніть Shift+Enter і відправте нам повідомлення.

Дисертації
Фаустов Максим Сергійович

Розробка складів протипригарних покриттів для сталевих виливків які отримуються за моделями, що газифікуються

У дисертації розроблені і представлені протипригарні покриття на вогнетривкої основі циркону, дистен-силіманіту з додаванням перліту, зв’язуючого компонента смоли СФЖ 309 і водного розчину натрій карбоксиметілцелюлози в якості стабілізатора.

Встановлено основні закономірності впливу протипригарних покриттів на якість сталевих виливків.

Досліджено вплив вогнетривких складових на властивості покриттів. Встановлено методики досліджень та визначено технологічні властивості досліджуваних покриттів: газопроникність, газотворність, седиментаційну стійкість, в'язкість, щільність, швидкість затвердіння шару.

Представлена технологія приготування, нанесення та сушіння протипригарних покриттів. Досліджено вплив розроблених покриттів на пригар та поверхневі дефекти.

Ключові слова: протипригарне покриття, моделі що газифікуються, газопроникність, газотворність, седиментаційна стійкість, цирконовий, дістенсиліманітовий концентрати, перліт, пірофіліт, пригар

 
Пивощук Андрій Романович

Розроблення стрижневих сумішей з ортофосфорною кислотою та неорганічними солями металів для виготовлення виливків із залізовуглецевих сплавів

Магістерська дисертація: 120 с., 35 рис., 34 табл., 49 посилань.

Об’єкт дослідження –процес розроблення стрижневої суміші, яка зміцнюється при нагріванні внаслідок хімічної взаємодії ортофосфорної кислоти з сульфатами металів.

Предмет дослідження – будова і властивості фосфосульфатних зв’язувальних компонентів, фізико-механічні властивості сумішей, їх рецептури та режими виготовлення стрижнів.

Мета роботи –створення зв’язувальних компонентів із ортофосфорною кислотою та сульфатами Al і Feй розроблення технології теплового зміцнення стрижнів для отримання виливків із FeCсплавів.

Методи дослідження – термодинамічні розрахунки, рентгенофазовий та диференційний термогравіметричний аналізи, визначення властивостей зразків, планування експериментів, математична оптимізація даних.

Результати дослідження – розроблено нові зв’язувальні компоненти на основі ортофосфорної кислоти і сульфатів Fe та Al для теплового зміцнення стрижнів. Досліджено залежність фізико-механічних властивостей від кількості зв’язувального компонента у суміші, концентрації кислоти та температури зміцнення.

Значущість роботи – стрижневі суміші мають міцність при стисканні на рівні 2,5…3,5МПа, призначені для виготовлення ливарних стрижнів, які зміцнюються під час нагрівання. Стрижні забезпечують отримання високої якості литих поверхонь і легко вибиваються із внутрішніх порожнин виливків.

Галузі застосування – машинобудування, металургія.

Прогнозовані припущення – рекомендовані стрижневі суміші для теплового зміцнення можуть бути використані в умовах індивідуального чи серійного виробництва для виливків із Fe-C сплавів.

ВИЛИВОК, ВІЛЬНА ЕНЕРГІЯ, ЗВ’ЯЗУВАЛЬНА КОМПОЗИЦІЯ, ЗВ’ЯЗУВАЛЬНИЙ РОЗЧИН, КВАРЦОВИЙ ПІСОК, МІЦНІСТЬ, НЕОРГАНІЧНІ СОЛІ МЕТАЛІВ, ОРТОФОСФОРНА КИСЛОТА, СУЛЬФАТ АЛЮМІНІЮ, СУЛЬФАТ ЗАЛІЗА, СТРИЖЕНЬ

 
Харченко Євген Олександрович

Підвищення зносостійкості білих чавунів для литих деталей багерних насосів

Магістерська дисертація: 93с., 32 рис., 24 табл., 32 посилань.

Об’єкт дослідження – процеси легування, мікролегування та модифікування сплавів на основі заліза й управляння їх властивостями.

Мета роботи – дослідження впливу процесів мікролегування та модифікування на структуру й властивості зносостійкого білого чавуну для виготовлення литих деталей багерних насосів.

Методи дослідження – у роботі використано сучасні методики визначення структури сплавів, ливарних, механічних і спеціальних властивостей.

Результати магістерської дисертації – розроблено методику визначення зносостійкості сплавів на основі заліза, яка забезпечує високі відтворюваність і достовірність результатів. Для виготовлення литих деталей багерних насосів рекомендовано хромомарганцевий чавун з оптимальним співвідношенням хрому та марганцю. Для забезпечення високої зносостійкості й тривалої експлуатації багерних насосів хромомарганцеві чавуни доцільно додатково мікролегувати титаном, ванадієм, сурмою та модифікувати бором і рідкісноземельними металами.

Ступінь впровадження – рекомендовані чавуни апробовані в ливарній лабораторії промислового типу.

Галузі застосування – теплоенергетика, машинобудування, металургія, хімічна галузь тощо.

Економічна ефективність – розрахунковий коефіцієнт економічної ефективності дослідження (Е = 0,39%) підтверджує доцільність виконання даної магістерської дисертації.

Прогнозні припущення – рекомендовані до використання в магістерській дисертації чавуни можна впроваджувати у виробництво.

ЗНОСОСТІЙКИЙ ЧАВУН, ВИЛИВОК, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, МІКРОЛЕГУВАННЯ, МОДИФІКУВАННЯ, ЛИВАРНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ

 
Дядюра Андрій Сергійович

Структуроутворення і механічні властивості сплаву АК5М2, обробленого у рідкому стані імпульсним електричним струмом

Магістерська дисертація: 88 с., 18 рис., 7 табл., 56 посилань.

Об’єкт дослідження – процес структуроутворення та зміни властивостей сплаву АК5М2, обробленого у рідкому стані імпульсним електричним струмом.

Предмет дослідження – закономірності фазових перетворень у процесі твердіння, особливості формування мікроструктури і механічних властивостей сплаву АК5М2 залежно від параметрів впливу на розплав імпульсним електричним струмом.

Мета роботи – дослідження впливу рідиннофазного оброблення розплаву імпульсним електричним струмом різної щільності та частоти на зміну механічних властивостей сплаву АК5М2.

Методи дослідження – застосовані методики досліджень металографічного мікроаналізу, рентгеноструктурних досліджень та фізико-механічних властивостей (твердості, тимчасового опору розриванню, відносного подовження).

Результати досліджень – встановлено оптимальний режим рідиннофазного оброблення сплаву АК5М2 у рідкому стані імпульсним електричним струмом. Після оброблення розплаву імпульсним електричним струмом, зростає до 5,6 % кількість α-фази, що призводить до підвищення механічних властивостей, порівняно з вихідними: тимчасовий опір розриву на 50%, твердість на 15%, відносне подовження в 3,6 рази. Процес твердіння, після оброблення розплаву струмом, здійснюється за метастабільною діаграмою нерівноважного стану, залізовмісні фази, які формуються, характеризуються стабільністю структури та морфології.

Ступінь впровадження – зразки з пройшли лабораторні випробування.

Область застосування – виготовлення виробів з промислового силуміну АК5М2, виготовленого з вторинних матеріалів із підвищеними механічними властивостями.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – отримання виробів із сплаву АК5М2, після рідиннофазної обробки струмом; використання технології для покращення механічних властивостей високоміцних алюмінієвих сплавів.

СТРУКТУРА, АК5М2, МОДИФІКУВАННЯ, МЕТАЛОГРАФІЧНИЙ МІКРОАНАЛІЗ, ТЕРМІЧНА ОБРОБКА, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ.

 
Дядюра Андрій Сергійович

Структуроутворення і механічні властивості сплаву АК5М2, обробленого у рідкому стані імпульсним електричним струмом

Магістерська дисертація: 88 с., 18 рис., 7 табл., 56 посилань.

Об’єкт дослідження – процес структуроутворення та зміни властивостей сплаву АК5М2, обробленого у рідкому стані імпульсним електричним струмом.

Предмет дослідження – закономірності фазових перетворень у процесі твердіння, особливості формування мікроструктури і механічних властивостей сплаву АК5М2 залежно від параметрів впливу на розплав імпульсним електричним струмом.

Мета роботи – дослідження впливу рідиннофазного оброблення розплаву імпульсним електричним струмом різної щільності та частоти на зміну механічних властивостей сплаву АК5М2.

Методи дослідження – застосовані методики досліджень металографічного мікроаналізу, рентгеноструктурних досліджень та фізико-механічних властивостей (твердості, тимчасового опору розриванню, відносного подовження).

Результати досліджень – встановлено оптимальний режим рідиннофазного оброблення сплаву АК5М2 у рідкому стані імпульсним електричним струмом
Після оброблення розплаву імпульсним електричним струмом, зростає до 5,6 % кількість α-фази, що призводить до підвищення механічних властивостей, порівняно з вихідними: тимчасовий опір розриву на 50%, твердість на 15%, відносне подовження в 3,6 рази.
Процес твердіння, після оброблення розплаву струмом, здійснюється за метастабільною діаграмою нерівноважного стану, залізовмісні фази, які формуються, характеризуються стабільністю структури та морфології.

Ступінь впровадження – зразки з пройшли лабораторні випробування.

Область застосування – виготовлення виробів з промислового силуміну АК5М2, виготовленого з вторинних матеріалів із підвищеними механічними властивостями.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – отримання виробів із сплаву АК5М2, після рідиннофазної обробки струмом; використання технології для покращення механічних властивостей високоміцних алюмінієвих сплавів.

СТРУКТУРА, АК5М2, МОДИФІКУВАННЯ, МЕТАЛОГРАФІЧНИЙ МІКРОАНАЛІЗ, ТЕРМІЧНА ОБРОБКА, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ.

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 Наступна > Кінець >>

Сторінка 1 з 5

03056, м. Київ - 56, вул. Політехнічна 35, корпус 9, поверх 4. Тел.: +38(044)204-82-16. Кафедра ЛВЧКМ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2010-2019©