Розвиток та пріоритети


Стратегія розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020-2025 роки

Кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів – це структурний підрозділ інженерно-фізичного факультету.
Кафедра здійснює основні види діяльності за спеціальністю 136 – Металургія, відповідно до положення про структурний підрозділ:

 • – освітню діяльність
 • – методичну діяльність
 • – наукову діяльність

Освітній процес:

 • – забезпечення проведення навчальних занять, здійснення контрольних заходів з навчальних дисциплін кафедри відповідно до стандартів вищої освіти та положення про організацію освітнього процесу, навчального плану та програм навчальних дисциплін
 • – призначення та організація роботи кураторів академічних груп
 • – забезпечення практичної підготовки здобувачів вищої освіти
 • – забезпечення керівництва та консультування атестаційних робіт здобувачів вищої освіти
 • – здійснення атестації здобувачів вищої освіти із спеціальності
 • – організація та проведення вступних випробувань та додаткових вступних випробувань на другий рівень вищої освіти для здобуття ступеня магістра

 Методична діяльність:

 • – розроблення освітньо-професійних та освітньо-наукових програм за спеціальністю кафедри
 • – розроблення структурно-логічних схем, навчальних і робочих навчальних планів за спеціаліністю
 • – розроблення програм навчальних дисциплін кафедри, програм практичної підготовки
 • – розроблення інформаційних пакетів кафедри
 • – розроблення рейтингових систем оцінювання знань здобувачів вищої освіти у процесі навчання компетентностей здобувачів вищої освіти та критеріїв такого оцінювання
 • – створення підручників, навчальних посібників, інших навчальних та методичних видань з дисциплін кафедри
 • – організація та проведення методичних, науково-методичних семінарів кафедри

Науковоінноваційна діяльність:

 • – посилення дослідницької складової в навчальних планах для магістрів та залучення їх до виконання НДР
 • – виконання наукових проєктів і договорів на замовлення підприємств
 • – залучення нвуковців кафедри до виконання міжнародних наукових проєктів та програм, грантів на замовлення іноземних компаній
 • – збільшення цитованості наукових праць співробітників кафедри, розширення присутності їх наукових публікацій у журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science та ін.)
 • – проведення науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами та здобувачами вищої освіти кафедри досліджень за напрямами розвитку науки і техніки, напрямами інноваційної діяльності кафедри
 • – організація підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації
 • – здійснення заходів із створення об’єктів права інтелектуальної власності та захисту права інтелектуальної власності

Організаційна діяльність:

 • – організація заходів із профорієнтації та залучення осіб на навчання на кафедру
 • – організація контролю якості проведення навчальних занять та практичної підготовки здобувачів вищої освіти
 • – сприяння підвищенню кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри та працевлаштуванню працівників
 • – підготовка необхідних документів для проведення ліцензування та акредитації в межах спеціальностей кафедри
 • – організація роботи зі супроводження офіційного сайту кафедри
 • – визначення рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри
 • – забезпечення участі працівників кафедри у роботі комісій, спеціалізованих вчених рад
 • – ведення документообігу та забезпечення передачі документів на архівне зберігання
 • – налагодження та підтримання зв’язків з іншими структурними підрозділами університету та організаціями
 • – інформування про результати діяльності кафедри на зборах трудового колективу

Міжнародна діяльність:

 • – проведення Міжнародних конференцій на рівні кафедри та факультету
 • – підготовка проєктних пропозицій щодо участі в міжнародних конкурсах, програмах, фондах, грантах
 • – участь у міжнародних наукових дослідженнях та публікація у міжнародних виданнях
 • – забезпечення підготовки іноземних здобувачів вищої освіти
 • – розвиток академічної мобільності через участь у міжнародних програмах і проєктах

Стратегічні напрямки діяльності кафедри

 • – забезпечення освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти
 • – забезпечення на високому рівні освітньої діяльності
 • – провадження освітньої, наукової, інноваційної, міжнародної та іншої діяльності
 • – збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства
 • – забезпечення підготовки аспірантів і докторантів, формування сучасного наукового кадрового потенціалу
 • – розроблення підручників, навчальних посібників, методичних та інших видань за профілем роботи кафедри
 • – організація стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних та наукових працівників кафедри

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *