Вибіркові дисципліни


Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 р.), Вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю.

Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% загального обсягу відповідної освітньої програми за якою навчається здобувач на відповідному рівні вищої освіти (далі – РВО).

Зміст конкретної вибіркової навчальної дисципліни визначає її силабус.

Вибіркові навчальні дисципліни надають можливість здобувачу:

  • побудувати індивідуальну траєкторією навчання;
  • ознайомитися з сучасним рівнем наукових досліджень у відповідній галузі знань;
  • поглибити професійну підготовку в межах обраної спеціальності та освітньої програми;
  • додатково підсилити результати навчання.

Здобувач обирає дисципліни відповідно до навчального плану, за яким він навчається, що визначає кількість і обсяг навчальних дисциплін вільного вибору здобувача для конкретного семестру.

Індивідуальна траєкторія навчання здобувача може бути реалізована також за допомогою обрання ним сертифікатної програми.

Результати вибору здобувачем навчальних дисциплін зазначаються в його індивідуальному навчальному плані і є обов’язковими для вивчення.

Окрім вибору навчальних дисциплін в межах вибіркової складової відповідного навчального плану, здобувач може формувати свою індивідуальну освітню траєкторію в межах нормативної складової шляхом обрання місця проходження практики; обрання теми кваліфікаційної роботи та наукового керівника.

Мінімальна кількість студентів в групі для вивчення вибіркової дисципліни загальноуніверситетського каталогу складає 20 осіб, максимальна – 30.

Процедура вибору навчальних дисциплін з Ф-Каталогу студентами першого (бакалаврського) РВО реалізується через спеціалізовану інформаційну систему Університету my.kpi.ua.

Загальноуніверситетський каталог (ЗУ-Каталог) вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

– студенти І курсу – обирають дисципліни для другого року підготовки;
– студенти ІІ курсу –  обирають дисципліни для третього року підготовки;
– студенти ІІІ курсу – з запропонованого ЗУ-Каталогу дисципліни не обирають;
– студенти І та ІІ курсу, які навчаються за скороченою програмою Бакалавра (прискореники) – обирають дисципліну відповідно до їх навчального плану.

Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського

Міжкафедральний Ф-Каталог (бакалаврів)

Міжкафедральний Ф-Каталог (магістрів)

Міжкафедральний Ф-Каталог (PhD)

Процедура здійснення вибору навчальних дисциплін

Процедура вибору навчальних дисциплін з Ф-Каталогу студентами першого (бакалаврського) РВО реалізується через спеціалізовану інформаційну систему Університету my.kpi.ua та включає такі етапи:

  1. Перша хвиля вибору – здійснення студентами вибору дисциплін для вивчення у наступному навчальному році. Тривалість етапу – не менше тижня. Етап контролюється кураторами груп з метою забезпечення участі всіх здобувачів у процедурі вибору дисциплін.
  2. Попереднє опрацювання результатів вибору дисциплін із Ф-Каталогу, формування навчальних груп/потоків для їх вивчення та корегування переліку дисциплін відповідного Ф-Каталогу. Етап виконується відповідальною особою від навчального підрозділу – адміністратором спеціалізованої інформаційної системи на рівні кафедри та навчально-наукового інституту.
  3. Підтвердження студенту його вибору навчальних дисциплін із Ф-Каталогу або повідомлення про неможливість формування групи/потоку для вивчення обраної ним навчальної дисципліни та переведення на другу хвилю вибору.
  4. Друга хвиля вибору – здійснення студентами вибору зі скоригованого переліку дисциплін Ф-Каталогу.
  5. Остаточне опрацювання результатів вибору дисциплін та корегування складу навчальних груп/потоків для їх вивчення.

У разі неможливості формування навчальної групи/потоку для вивчення певної дисципліни ЗУ або Ф-Каталогу, студентам надається можливість або здійснити повторний вибір – приєднавшись до вже сформованих навчальних груп/потоків (друга хвиля вибору), або опановувати обрану дисципліну індивідуально з використанням змішаної форми навчання та індивідуальних консультацій (можливість надається за обґрунтованою заявою студента та рішенням кафедри, яка забезпечує викладання цієї дисципліни).