Вибіркові дисципліни


Загальноуніверситетський (ЗУ-Каталог)

Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 р.), Вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти.

Положення про Індивідуальний навчальний план студента КПІ ім. Ігоря Сікорського встановлює, що вибіркові дисципліни із загальноуніверситетського каталогу студенти зобов’язані обрати в системі «Електронний кампус».

Мінімальна кількість студентів в групі для вивчення вибіркової дисципліни загальноуніверситетського каталогу складає 20 осіб, максимальна – 30.

Загальноуніверситетський каталог (ЗУ-Каталог) вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

– студенти І курсу – обирають дисципліни для другого року підготовки;
– студенти ІІ курсу –  обирають дисципліни для третього року підготовки;
– студенти ІІІ курсу – з запропонованого ЗУ-Каталогу дисципліни не обирають;
– студенти І та ІІ курсу, які навчаються за скороченою програмою Бакалавра (прискореники) – обирають дисципліну відповідно до їх навчального плану.

 

Кафедральний Ф-Каталог (бакалаврів)

Кафедральний Ф-Каталог (магістрів)

Міжкафедральний Ф-Каталог (PhD)

Тимчасове Положення про порядок реалізації студентами інституту матеріалознавства та  зварювання ім. Є.О. Патона,  КПІ ім. Ігоря Сікорського права на вільний вибір навчальних дисциплін розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (стаття 62, п. 15), Закону України «Про освіту», Тимчасового Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського та Положення про порядок реалізації студентами КПІ ім. Ігоря Сікорського права на вільний вибір навчальних дисциплін.

1.2. Положення регламентує порядок забезпечення студентам можливості вільного вибору навчальних дисциплін циклу професійної підготовки та формалізує наступні процедури:

– формування кафедрального каталогу вибіркових навчальних дисциплін (далі Ф-Каталогу) та доведення його до студентів;
– здійснення вибору студентами навчальних дисциплін зі сформованого Ф-Каталогу;
– організації вивчення студентами обраних дисциплін (формування навчальних груп та визначення форм організації навчального процесу).

1.3. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для кожного рівня вищої освіти.

1.4. Студенти обирають дисципліни відповідно до навчальних планів, за якими вони навчаються. У навчальному плані зазначено дві категорії вибіркових дисциплін:цикл загальної та професійної підготовки.

Вибіркові дисципліни з циклу загальної підготовки студенти обирають з загальноуніверситетського Каталогу – (далі ЗУ-Каталог), дисципліни вільного вибору професійної підготовки –  з Ф-Каталогу.

Тимчасове Положення про порядок реалізації студентами інженерно-фізичного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського права на вільний вибір навчальних дисциплін