Практика


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК

1. Мета практики

Метою практики є закріплення отриманих у вузі теоретичних знань, вивчення досвіду роботи підприємств, оволодіння виробничими навичками та передовими методами праці по спеціальності. В процесі виробничої практики студенти також набувають досвіду суспільної, організаторської та виховної роботі в колективі. Поставлена мета досягається шляхом вирішення конкретних задач стосовно кожного виду виробничої практики.

2. Місце практики та термін її проведення

Виробнича практика проводиться на машинобудівних, в науково-дослідних та проектно-конструкторських інститутах, які займають провідне місце у своїх галузях і забезпечують досягнення мети практики.

В навчальному плані підготовки бакалаврів передбачено переддипломну практику на 4 курсі тривалістю 5 тижнів (Бази практики).

В навчальному плані підготовки магістрів передбачено практику в 3 семестрі тривалістю 8 тижнів (Бази практики).

3. Робоче місце студента

Під час виробничої практики студенти працюють у цехах та відділах підприємств та інститутів і виконують всі роботи, передбачені програмою практики, під безпосереднім керівництвом керівників практики від підприємства та від вузу. Вибір цеху або відділу обумовлюється задачами конкретного виду практики.
Тривалість роботи на кожному робочому місці визначається робочою програмою практики, яка складається виходячи з реальних можливостей підприємства. Тривалість роботи студента на одному робочому місці повинна бути достатньою для глибокого вивчення виробничих операцій та набуття навичок самостійної роботи.
Переміщення студентів з одного робочого місця на інше повинно мати за мету більш якісне виконання програми практики та розширення технічного кругозору студентів. На кожному робочому місці студенти обов’язково вивчають практичні прийоми безпечної праці, проходять інструктаж з охорони праці з обов’язковим документальним оформленням.

4. Зміст практики

В комплекс питань, що становлять зміст виробничої практики, входить вивчення технології виробництва, устаткування, обчислювальної техніки, інструментів та контрольно-вимірювального обладнання, економіки підприємства, стандартизації та патентоведення, організації науково-дослідної та проектно-конструкторської роботи. Під час практики студенти вивчають організацію, планування та управління підприємством, механізацію та автоматизацію, резерви виробництва та підвищення продуктивності праці, раціоналізаторську та винахідницьку діяльність.
До змісту практики також входять питання наукової організації праці, промислової естетики, охорони праці та довкілля.

5. Індивідуальні завдання

Виконання індивідуального завдання є важливим елементом роботи студента в період виробничої практики. Робота над індивідуальним завданням розвиває самостійність при вирішенні конкретних задач, розширює технічний кругозір, дозволяє студенту застосувати на практиці знання, отримані в інституті.
Виконання індивідуального завдання полягає в більш глибокому вивченні та/або дослідженні одного конкретного питання.

На підприємствах, де студенти проходять практику, зібрана важлива технічна документація і вигляді звітів, технологічних карт, стандартів, патентів тощо. Ця документація необхідна студентам для складання звітів з практики, а також при роботі над курсовими та дипломними проектами. У більшості випадків інформація такого роду відсутня в бібліотеці університету і після закінчення практики доступ до неї стане неможливим. Керівники практики від підприємства та університету дають можливість студентам працювати з необхідними матеріалами.

6. Виробничі екскурсії

Виробничі екскурсії в період практики мають за мету ознайомлення студентів з суміжними цехами та відділами, з підприємством у цілому, його технологією, продукцією та ін.
Під час практики можуть також проводитися екскурсії на суміжні підприємства, які становлять інтерес для студентів спеціальності.

7. Охорона праці

Вивчення та сумлінне виконання правил охорони праці є одним з основних обов’язків студента в період практики.
Загальний інструктаж з охорони праці проводиться на підприємстві до початку практики. Якщо за умов практики студет буде працювати на кількох робочих місцях, то щоразу перед початком роботи на новому робочому місці він повинен пройти додатковий інструктаж з відповідним документальним оформленням.
При необхідності, підприємство проводить навчання студентів прийомам та методам безпечної праці.

8. Вимоги до звіту з практики

Зміст звіту з практики повинен бути індивідуальним. У звіті повинні бути відображені наступні питання: загальна характеритстика підприємства; технологія виробництва; характеристика продукції; опис робочих місць, на яких працював студент; інструменти та пристосування; індивідуальне завдання та результати його виконання.

9. Порядок проведення заліку

Залік з практики проводиться в останній робочий день практики, або в перші дні осіннього семестру. Залік проводить комісія, призначена завідувачем кафедри. До складу комісії входять керівник практики від кафедри, відповідальний за практику на кафедрі та один із викладачів кафедри.

На залік студент представляє:
– звіт з практики, підписаний керівником практики від підприємства;
– щоденник, завірений відповідними підписами та печаткою.

Крім цього, на залік з переддимломної практики студент представляє зібрані матеріали відповідно для випускної бакалаврської роботи або дипломного проекту.
Під час заліку студент відповідає на запитання, пов’язані зі змістом практики, екскурсій, індивідуального завдання.
Під час оцінювання результатів практики приймається до уваги участь студента у виконанні виробничих завдань, трудова дисципліна, виконання індивідуального завдання, відповіді на запитання членів комісії по програмі практики.

Оцінки виставляються по 100-й системі і враховуються нарівні з екзаменаційними оцінками при нарахуванні стипендії та ін.

Студент, який не виконав програму практики, одержав незадовільний відгук про роботу під час практики, або незадовільну оцінку під час заліку, або самовільно припинивший проходження практики відраховується з університету.