Підготовка докторів філософії PhD


До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Додаток до Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2023 для здобуття ступеня доктора філософії

з 22 травня 2023 року по 07 липня 2023 року.
з 09:00 до 10:00 та з 14:00 до 17:00 (к.247- 1 корп.).

Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії  на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється за  очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання.

Підготовка громадян України в аспірантурі здійснюється:
– за рахунок видатків державного бюджету у державних закладах вищої освіти чи наукових установах (державне замовлення);
– за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових досліджень).

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів на кафедрі проводиться в аспірантурі за науковою спеціаліністю у сфері технічних наук (галузь знань – Механічна інженерія, спеціальність – Металургія).

КБ= ІС+ ІМ,

де ІС – оцінка вступного іспиту зі спеціальності; ІМ – оцінка вступного іспиту з іноземної мови.

Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

– документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
– військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
– документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

– анкету;
– копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
– копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
– копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
– копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (в разі, якщо вступник претендує на отримання стипендії під час навчання);
– витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету/інституту про рекомендацію до вступу до аспірантури (за наявності);
– список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений завідуючим кафедри до якої планується вступ. У списку виділити публікації у фахових виданнях та у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science;

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) проводиться в такі строки*:

  1. 22 травня 2023 р. – Початок прийому заяв та документів
  2. 07 липня 2023 р. – Закінчення прийому заяв та документів
  3. 28.08.2023 р.-08.09.2023 р. – Строки проведення вступних випробувань
  4. 11.09.2023 р. – Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
  5. 18.09.2023 р. – Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
  6. Не пізніше 20 вересня 2023 року – Список вступників, зарахованих до аспірантури на місця державного замовлення
  7. 22.09.2023 р. – Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб
  8. Не пізніше 26 вересня 2023 року – Оприлюднення наказу про зарахування вступників.

Вступники, допускаються до участі в вступних випробуваннях за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та перепустки за встановленою Приймальною комісією формою.

Умови прийому до аспірантури. До аспірантури з відривом і без відриву від виробництва приймаються громадяни України, що мають вищу освіту й кваліфікацію спеціаліста або магістра. Підготовка аспірантів для підприємств, організацій і вузів недержавної форми власності передбачає відшкодування університету витрат на підготовку, виплату стипендії (по денній формі).

Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Умови прийому до аспірантури у 2022 році, детальна інформація про перелік необхідних документів, зразки їх оформлення, тощо розміщені на сайті відділу аспірантури та докторантури: www.aspirantura.kpi.ua

Документи будуть прийматись виключно повним оформленим комплектом.

Документи для вступу в аспірантуру необхідноь готувати  заздалегідь!!!

Відділ аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського: кімната 247, корп.1· телефон (044) 236-21-49