Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)


ВАЖЛИВО!

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

КПІ ім. Ігоря Сікорського приймає на перший курс (за індивідуальними програмами підготовки) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра.

Кафедра готує фахівців за освітніми програмами «Комп’ютеризовані процеси лиття»

Для вступу на 1-й курс за напрямом підготовки “бакалавр” (на денну, заочну, бюджетну або контрактну форму навчання) необхідно особисто представити Приймальній комісії (9 корпус, 104 кімната) наступні документи:

Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви тільки в електронній формі.

1. Перелік конкурсних предметів для вступу за освітньою програмою кафедри:

– математика
– фізика або іноземна мова, або хімія, або біологія, або географія, або історія України
– українська мова

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря  Сікорського» в 2021 році

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО для вступу КПІ ім. Ігоря Сікорського

Вартість навчання у 2021/2022 навчальному році

Положення про випускників системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського, які досягли особливих успіхів у навчанні

2. У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов, результати яких приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 – 2021 років.

3. Мінімальний конкурсний бал для допуску до участі в конкурсі – 125,00.

4. Підрахунок конкурсного балу:

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × А + К5 × МЛ + К6 × ОУ,

Розрахунок конкурсного бала (калькулятор)

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого конкурсних предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього конкурсного предмета, або творчого конкурсу (за шкалою 100 – 200); А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (згідно Додатку 5 до Умов прийому), ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського за шкалою від 100 до 200 балів (нараховується відповідно до окремого Положення).

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 та К6 встановлюються згідно додатків до цих Правил. Коефіцієнти К4, К5 дорівнюють нулю. Бали за мотиваційний лист (МЛ) не зараховуються.

– бал сертифіката з математики множиться на 0,5;
– бал сертифіката з фізики множиться на 0,2;
– бал сертифіката з української мови на 0,25
– вага свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти (K4): 0
– вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів ЗВО (K5): 0,05.

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2

Максимальна сума – 200 балів.

5. Додаткові бали зараховуються:

Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:
ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (спеціалізації, освітні програми), які передбачені в Додатку 2 до Умов прийому, та 1,00 в інших випадках;
СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 – для спеціальностей, передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка); 1,00 – в інших випадках. Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207. СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

6. Терміни реєстрації заяв вступників (в паперовій або електронній формі) – з 14 липня до 18:00 год. 23 липня 2021 року.

Понеділок — п’ятниця: 9:00-18:00
Субота: 10:00-13:00
Неділя: Вихідний

Розклад роботи

7. Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12:00 год. 28 липня

8. Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18 год. 02 серпня 2021 р.

9. Зарахування вступників за державним замовленням 09.08.2021 р.

10. Документи, що дають право на пільги (інвалідність, сирітство, чорнобильське і т.д.) та їх ксерокопії;

11. Заяву (пишеться особисто в кімнаті Приймальної комісії).

Прийом документів для вступу на кафедру здійснюється в учбовому корпусі № 9 КПІ ім. Ігоря Сікорського в кімнаті 104.

Відбіркова комісія засвідчує копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього і сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Інформація щодо електронної реєстрації!

Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви:

 • тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

 • для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою, відповідно до Умов прийому;
 • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому;
 • для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Умов прийому;
 • за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом шостим пункту 6.4. розділу 6 цих Правил прийому;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається Приймальною комісією у порядку, визначеному законодавством.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою Приймальної (відбіркової) комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти.
Під час подання заяв на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;
«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою Приймальної (відбіркової) комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у конкурсному відборі на здобуття вищої освіти.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (в разі, якщо вступник претендує на отримання стипендії під час навчання).

Вступники, які проходять творчий конкурс, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання або витягу з протоколу засідання регламентної комісії Українського центру оцінювання якості освіти щодо неможливості створення спеціальних умов для проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов участі у конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, подаються вступником особисто при поданні документів у паперовій формі у визначені цими Правилами терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування унеможливлюють їх реалізацію.

Копії документів, що засвідчують визначені Умовами прийому підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення, подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування, передбачених у пункті 8.1. розділу 8 цих Правил, але не пізніше 06 серпня. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення, унеможливлюють їх реалізацію.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією, до якої вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Більш детальну інформацію про умови відбору та пільги можна отримати за адресою: http://pk.kpi.ua або https://kpi.ua/admission