Вступ на 1 курс (за результатами НМТ або сертифікатами ЗНО)


ВАЖЛИВО!

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Якщо ти закінчив коледж чи технікум та одержав диплом молодшого спеціаліста, ти маєш право вступати на основі свого диплома до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на перший курс, але навчатись за скороченою програмою 3 роки, замість 4. Прийом на навчання за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” здійснюється за конкурсом.

Кафедра готує фахівців за освітньою програмою «Комп’ютеризовані процеси лиття»

Після першого року навчання здобувачі мають можливість для формування індивідуальної тракєкторії навчання обрати вивченя Сертифікатної програми “Художнє та ювелірне литво”

Відповідальний за профорієнтаційну роботу кафедри  – Лук’яненко Іван Віталійович

телефон: +38 093-647-18-48

Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви тільки в електронній формі.

Вступ на навчання за державним замовленням відбувається:

– за результатами Національного мультипредметного тесту (НМТ):

 • українська мова
 • математика
 • та фізики або іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської), або хімії, або біології чи історії України (третій предмет за вибором вступника).

– можна скористатись результатами НМТ 2022 року (виключно повністю весь тест, міксувати результати НМТ-2022 та НМТ-2023 не можна) або за результатами ЗНО 2020 та 2021 рр.:

– та мотиваційного листа. 

Вступ на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб відбувається лише за результатами розгляду мотиваційного листа.

Мотивацiйний лист – викладена вступником nисьмово у довiльнiй формi iнформацiя про йоrо особисту зацiкавленiсть у вступi до КПI iм. Іropя Сiкорськоrо. Загальний обсяг мотивацiйноrо листа для вступникiв для здобуття вищої освiти не має перевищувати 4 тисячi знакiв.

Складники мотивацiйноrо листа:

1. Обгрунтування вибору вступником КПI iм. Іropя Сiкорськоrо для здобуття вищої освiти.
2. Бачення вступником власного майбутньоrо та внеску у розвиток суспiльства після завершення навчання в КПI iм. Ігоря Сiкорськоrо.
3. Виклад попереднiх здобуткiв вступника (участь та перемоги у конкурсах, олiмпiадах, iнших освiтнiх та професiйних заходах; наявнiсть досягнень у навчаннi у вiддiленнi доуiнверситетської пiдготовки КПI iм. Ігopя Сiкорського (для вступникiв на навчання для здобуття ступеня бакалавра); наявнiсть публiкацiй (за наявностi) з повним бiблiографiчним описом та посиланнями, наявнiсть патентiв та авторських свiдоцтв (за наявностi), волонтерська дiяльнiсть або iншi здобутки, про якi вступник виявив бажання повiдомити та якi вплинули на його вибiр КПI iм. Ігоря Сiкорського для здобуття вищої освiти, допоможуть у навчаннi або потребують розвитку в закладi вищої освiти).
4. Пiдпис з вказанням iм’я та прiзвища вступника.

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря  Сікорського» в 2023 році

Мінімальний конкурсний бал для допуску до участі в конкурсі – 130,00.

Підрахунок конкурсного балу:

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО та НРК5 за результатами НМТ 2023, НМТ 2022 років, матурального іспиту або творчого конкурсу (у передбачених Порядком прийому та цими Правилами випадках) конкурсний бал (далі КБ) обчислюється за такою формулою:

КБ = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) /(К1 + К2 + К3) + ОУ

або КБ = ТК,

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів; ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського для вступу до КПІ ім. Ігоря Сікорського за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації, предметні спеціальності), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200; ТК – оцінка творчого конкурсу (у передбачених Порядком прийому випадках). Вагові коефіцієнти (К1, К2, К3) оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) визначені в додатку 7 до Порядку прийому.

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО за результатами ЗНО 2020–2021 років з трьох предметів КБ обчислюється за такою формулою:

КБ = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) /(К1 + К2 + К3),

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів. Вагові коефіцієнти (К1, К2, К3) оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) у визначеній в Правилах прийому одній з комбінацій, передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності, конкурсної пропозиції) та джерела фінансування при вступі на основі ПЗСО.

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5 за результатами ЗНО 2020–2021 років з двох предметів за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2) / (К1 + К2),

де П1, П2 – оцінки з першого (українська мова / українська мова і література) та другого (математика, або історія України, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія) предметів. Вагові коефіцієнти (К1, К2) оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) визначені в додатку 7 до Порядку прийому. Ваговий коефіцієнт для оцінки з географії дорівнює ваговому коефіцієнту оцінки з історії України.

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (спеціалізації, освітні програми), які передбачені в Додатку 6 до Порядку прийому, та 1,00 в інших випадках. Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Максимальна сума – 200 балів.

Терміни вступної кампанії в 2023 році:

01 липня – Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів (в ЄДЕБО на вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/). 

19 липня – Початок подання заяв та документів

31 липня- Закінчення подання прийому заяв та докуметів від вступників

не пізніше 05 серпня – Оприлюднення рекомендації на місця за державним замовленням

не пізніше 18:00 08 серпня – Закінчення прийому оригіналів для зарахування за державним замовленням

10 серпня – Наказ на зарахування за державним замовленням

не пізніше 17:00 16 серпня – Закінчення прийому оригіналів для зарахування на контракт

17 серпня – Наказ на зарахування на контракт

Розклад роботи ПК:

Понеділок — п’ятниця: 9:00-18:00
Субота: 10:00-13:00
Неділя: Вихідний

Документи, що дають право на пільги (інвалідність, сирітство, чорнобильське і т.д.) та їх ксерокопії;

Заяву (пишеться особисто в кімнаті Приймальної комісії).

Прийом документів для вступу на кафедру здійснюється в учбовому корпусі № 9 КПІ ім. Ігоря Сікорського в кімнаті 100.

Відбіркова комісія засвідчує копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього і сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Інформація щодо електронної реєстрації!

Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви:

 • тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

 • для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2019 – 2022 років), співбесідою, вступниками за квотою-2 відповідно до Умов прийому;
 • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому;
 • за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО) (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
 • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях, та до 15 заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається Приймальною комісією у порядку, визначеному законодавством.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою Приймальної (відбіркової) комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти.

Під час подання заяв на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

 • «Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;
 • «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення, у заявах зазначають:

 • «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою Приймальної (відбіркової) комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у конкурсному відборі на здобуття вищої освіти.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією, до якої вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Після зарахування на 1-й курс за напрямом підготовки “бакалавр” (на денну, заочну, бюджетну або контрактну форму навчання) необхідно особисто представити документи в Приймальну комісію (9 корпус, 100 кімната).

Офіційні документи розміщені безпосередньо на сайті Приймальної комісії https://pk.kpi.ua/official-documents/

Більш детальну інформацію про умови відбору та пільги можна отримати за адресою: http://pk.kpi.ua або https://pk.kpi.ua/entry-1-course/