EGR 577 – Aerodynamics of Wings and Bodies


Щотижневий календар

 

Лекція 1.

Основні питання:

Завдання на СРС:

Практичні заняття:

Лабораторні роботи:

Лекція №2.

Основні питання:

Завдання на СРС:

Практичні заняття:

Лабораторні роботи:

Лекція №3.

Основні питання:

Завдання на СРС:

Практичні заняття:

Лабораторні роботи:

Лекція №4.

Основні питання:

Завдання на СРС:

Практичні заняття:

Лабораторні роботи:

Лекція №5.

Основні питання:

Завдання на СРС:

Практичні заняття:

Лабораторні роботи:

Лекція №6.

Основні питання:

Завдання на СРС:

Практичні заняття:

Лабораторні роботи:

Лекція №7.

Основні питання:

Завдання на СРС:

Практичні заняття:

Лабораторні роботи:

Лекція 8.

Основні питання:

Завдання на СРС:

Практичні заняття:

Лабораторні роботи:

Лекція 9.

Основні питання:

Завдання на СРС:

Практичні заняття:

Лабораторні роботи:

Лекція 10

Основні питання:

Завдання на СРС:

Практичні заняття:

Лабораторні роботи:

Лекція 11

Основні питання:

Завдання на СРС:

Практичні заняття:

Лабораторні роботи:

Лекція 12

Основні питання:

Завдання на СРС:

Практичні заняття:

Лабораторні роботи:

Лекція 13

Основні питання:

Завдання на СРС:

Практичні заняття:

Лабораторні роботи:

Лекція 14

Основні питання:

Завдання на СРС:

Практичні заняття:

Лабораторні роботи:

Лекція 15

Основні питання:

Завдання на СРС:

Практичні заняття:

Лабораторні роботи:

Лекція 16

Основні питання:

Завдання на СРС:

Практичні заняття:

Лабораторні роботи:

Лекція 17

Основні питання:

Завдання на СРС:

Практичні заняття:

Лабораторні роботи:

Лекція 18

Основні питання:

Завдання на СРС:

Практичні заняття:

Лабораторні роботи:

Перелік питань, що виносяться на МКР:

 1. Переваги сталі перед іншими матеріалами.
 2. Оригінальні сталі та галузі їх використання.
 3. Класифікація легованих сталей.
 4. Загальна та економічна мета легування сталі.
 5. Механізм легування сплавів на основі заліза.
 6. Шляхи підвищення властивостей сталі.
 7. Структурні складові легованих сталей та їх характеристика.
 8. Вплив легувальних елементів на співвідношення фаз у сталі.
 9. Комплексне легування сталей.
 10. Вплив марганцю на властивості сталі.
 11. Вплив нікелю на властивості сталі.
 12. Вплив хрому на властивості сталі.
 13. Вплив кремнію та алюмінію на властивості сталі.
 14. Вплив титану, ванадію та бору на властивості сталі.
 15. Вплив міді, вольфраму та молібдену на властивості сталі.
 16. Фізичні властивості сталей.
 17. Електричні та магнітні властивості сталі.
 18. Хімічні властивості сталі, ерозія та кавітація.
 19. Зносостійкість сталі та її зв’язок з твердістю.
 20. Жароміцність та жаростійкість сталей.
 21. Хромисті сталі для виливків: класифікація, хімічний склад, галузі використання.
 22. Особливості виготовлення виливків із хромистих сталей.
 23. Феритно-карбідні та ледебуритні хромисті сталі.
 24. Хромонікелеві сталі для виливків: класифікація сталей та галузі використання.
 25. Особливості плавлення хромонікелевих сталей та виготовлення із них виливків.
 26. Хромоалюмінієві сталі для виливків: вимоги до сталей, хімічний склад, галузі використання.
 27. Головні експлуатаційні характеристики хромоалюмінієвих сталей.
 28. Середньовуглецеві хромоалюмінієві сталі: переваги та недоліки.
 29. Особливості плавлення хромоалюмінієвих сталей у дугових та індукційних електропечах.
 30. Ливарні та експлуатаційні характеристики хромоалюмінієвих сталей.
 31. Високомарганцеві зносостійкі сталі: хімічний склад, властивості та галузі використання.
 32. Особливості плавлення високомарганцевих сталей. Шихтові матеріали для сталі.
 33. Боротьба з фосфором при виробництві виливків із високомарганцевих сталей.
 34. Висококремнисті сталі: хімічний склад, властивості, особливості виготовлення виливків, галузі використання.
 35. Холодостійкі сталі, хімічний склад, властивості, галузі використання.
 36. Перехід металу із в’язкого стану у крихкий – графік Давиденкова-Іоффе.
 37. Вплив різних факторів на холодностійкість сталей.
 38. Особливості плавлення холодостійких сталей та виготовлення із них виливків.
 39. Інструментальні сталі: класифікація сталей за теплостійкістю та призначенням.
 40. Загальна характеристика інструментальних сталей, хімічний склад та структура.
 41. Особливості виготовлення виробів із інструментальних сталей.
 42. Шихтові матеріали для виплавлення сталей зі спеціальними властивостями.
 43. Особливості плавлення високолегованих сталей у різних плавильних агрегатах.
 44. Вимоги до ливарних форм та стержнів при виготовленні виливків із легованих сталей.
 45. Використання надливів та холодильників при виробництві виливків із легованих сталей.
 46. Методи зниження витрат легувальних елементів та феросплавів під час виробництві виливків із легованих сталей.
 47. Особливості та послідовність введення феросплавів у рідку сталь.
 48. Вплив легувальних елементів на розчинність у сталі газів, сірки, фосфору.
 49. Механізм і кінетика процесів плавлення і розчинення феросплавів у рідкій сталі.
 50. Роль пічного шлаку під час легування сталі.
 51. Методи очищення сталі від продуктів окиснення.
 52. Макролегування, мікролегування та модифікування сталей.
 53. Особливості процесу розкислення легованих сталей.
 54. Особливості процесів позапічного легування сталі.
 55. Окиснювальні процеси та взаємодія елементів сталі з азотом у ковші.
 56. Спеціальна електрометалургія у виробництві виливків зі спеціальними властивостями.
 57. Позапічне оброблення високолегованих сталей та його результати.
 58. Оброблення легованих сталей білими та синтетичними шлаками.
 59. Позапічне навуглецювання сталі.
 60. Позапічне вакуумування легованих сталей.

Іспит

 • Рейтингова оцінка рівня підготовки студентів визначається відповідно до «Положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів з дисципліни «Сталеве литво»
 • Письмовий.

 

Що буде вивчатися:

Чому це цікаво/треба вивчати:

Чому можна навчитися (результати навчання):

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності):

Інформаційне забезпечення: Навчальна та робоча програми дисципліни із РСО, електронні методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт, мультимедійні презентації лекцій

Форма проведення занять: Лекції, лабораторні роботи.