Комп’ютерно-інтегровані технології керування технологічними процесами


Щотижневий календар

Розділ 1. Метрологія та стандартизація

Лекція 1.Основні поняття та терміни метрології. Метрологічна служба та метрологічна система України.

Практичні заняття:

 • Практична робота №1. Визначення похибок вимірювання.

Лекція 2. Забезпечення єдності стандартів. Вимірювання та метрологічні характеристики. Міжнародна система одиниць. Правові основи стандартизації. Види стандартів.

Практичні заняття:

 • Практична робота №2. Метрологічні характеристики засобів вимірювання.

Лабораторні роботи:

 • Лабораторна робота 1. Дослідження електромагнітних і електронних реле.

Лекція №3. Знаки відповідності та правила їх застосування. Маркування товарів. Міжнародні знаки відповідності продукції.

Практичні заняття:

 • Практична робота №3. Оброблення результатів прямих спостережень.

Лекція №4. Акредитація органів з оцінки відповідності. Орган з сертифікації та його основні функції. Процедура акредитації. Порядок акредитації, основні етапи.

Практичні заняття:

 • Практична робота №4. Оброблення результатів непрямих вимірювань.

Лабораторні роботи:

 • Лабораторна робота 2. Дослідження реле часу.

Розділ 2  Системи автоматичного регулювання

Лекція №5. Основні етапи розвитку АСУ. Структура функціонування АСУ підприємства

Практичні заняття:

 • Практична робота №5. Побудова нелінійних залежностей за експериментальними даними

Лекція №6. Системи керування технологічними процесами. Методи системного аналізу

Лабораторні роботи:

 • Лабораторна робота 3. Автоматичні мости і потенціометри

Лекція №7. Загальна теорія автоматизованих систем керування. Методи і функції керування технологічними процесами

 

Лекція 8. Комп’ютерно-інтегровані системи управління (КІСУ). Загальна характеристика комп’ютерно-інтегрованої системи управління.

Лабораторні роботи:

 • Лабораторна робота 4. Дослідження систем дістанційної передачи показань.

Розділ 3  Організаційно-технологічне проектування

Лекція 9. Предмет та закони організації виробництва. Людина у виробничому процесі. Лінійне підприємство САОП.

 

Лекція 10. Типова організаційна структура підприємства. Типова виробнича структура підприємства. Автоматизація виробничої діяльності підприємства.

Лабораторні роботи:

 • Лабораторна робота 5. Градуювання термоелектричних термометрів.

Розділ 4 Системи автоматичного контролю

Лекція 11. Загальні відомості систем автоматичного контролю. Вторинні прилади автоматичного контролю.

Лекція 12. Автоматичні системи вимірювання температури

Лекція 13. Автоматичні системи вимірювання тиску і витрати газу і рідини. Автоматичні газоаналізатори.

 

Перелік питань, що виносяться на МКР:

Робочою програмою передбачається проведення 2-х частин модульної контрольної роботи. Метою контрольних робіт є перевірка рівня засвоєння теоретичних знань. Контрольні роботи проводяться на 8 та 16 учбовому тижні за розкладом лекційних занять. На кожну контрольну роботу студенту відводиться 1 година.

 1. Автоматичний режим керування.
 2. Математичні методи опису, застосовувані в ТАУ.
 3. Закони регулювання.
 4. Принцип суперпозиції
 5. Основні завдання експлуатації АСУ ТП.
 6. Загальні вимоги до системи зовнішнього регулювання ядерного реактора
 7. Автоматизований режим керування
 8. Статичні й астатичні САУ і її елементи
 9. Типи регуляторів.
 10. Основні терміни й поняття ТАУ
 11. Системна інтеграція АСУ ТП.
 12. Системи автоматичного регулювання потужності реактора.
 13. Параметри ТП, класифікація за характером фізичних величин та меті витягу
 14. Перехідні, імпульсні й частотні характеристики.
 15. Лінійна система регулювання потужності.
 16. Статичні характеристики
 17. Ієрархічний принцип побудови АСУ ТП.
 18. Градуїровка та перевірка засобів виміру.
 19. Параметри ТП, класифікація по характері квантування та можливості контролю
 20. Опис САУ за допомогою диференціальних рівнянь.
 21. Державна система приладів.
 22. Динамічні характеристики
 23. Основні вимоги до АСУ ТП
 24. Принцип дії, конструкція електронно-емісійного детектора випромінювання
 25. Програмне забезпечення АСУ ТП
 26. Лінеаризація диференціальних рівнянь для опису САУ.
 27. Основні поняття метрології
 28. Класифікація САУ за характером зміни завдання
 29. Технологічні захисти та блокування АСУ ТП
 30. Методи і засоби для виміру тиску.
 31. Інформаційні, організаційне види забезпечення та оперативний персонал АСУ ТП.
 32. Передатна функція.
 33. Релейна система регулювання потужності.
 34. Класифікація САУ за числом регульованих величин, та функціональному призначенню.
 35. Поняття стійкості системи.
 36. СКАДА системи
 37. Дослідження САУ з використанням прикладних математичних методів.
 38. Перетворення й вимір. Клас точності приладів.
 39. Класифікація САУ за кількістю контурів, та за числом регульованих величин
 40. Активні й пасивні пристрої технологічних захистів і блокувань.
 41. Програмувальні логічні контролери
 42. Поняття передатної функції
 43. Виконавчий механізм на основі крокового електропривода.
 44. Принципи регулювання.
 45. Показники якості САР
 46. Види первинних перетворювачів.
 47. Розподілені системи керування
 48. Передатні функції розімкнутої САР, помилкові та за збурюванням
 49. Типові вхідні впливи
 50. Умовні позначки основних елементів схем.
 51. Критерії стійкості САР
 52. Інтерфейс RS-485.
 53. Методи підвищення надійності й живучості АСУ ТП.
 54. Погрішності вимірів.

Іспит

 • Рейтинг дисципліни Автоматизація виробничих процесів ливарного виробництва» складається з наступних складових:
 • – виконання лабораторних робіт;
 • – виконання практичних робіт;
 • – написання МКР;
 • – творча складова (за бажанням студента);
 • – кількість балів за пропуски лабораторних робіт.

Література

Силабус

Що буде вивчатися: Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі автоматизації приладів та управління технологічними процесами з використанням комп’ютерно-інтегрованих технологій, які направлені на здобуття студентом здатності володіння та дослідження сучасних і перспективних методів проектування різних автоматизованих приладів і систем та керування технологічними процесами з урахуванням технічних завдань галузі.

Чому це цікаво/треба вивчати: Метою навчальної дисципліни є підготовка студентів до самостійного розв’язання теоретичних та прикладних задач побудови комп’ютерно-інтегрованих систем керування технологічними з використанням сучасних технічних засобів і насамперед індустріальних та офісних комп’ютерних мереж. А також забезпечення студентів необхідними базовими навичками функціонування та адміністрування мережі.

Чому можна навчитися (результати навчання): Основними завданнями вивчення дисципліни ознайомлення майбутніх фахівців галузі комп’ютерної інженерії з функціонуванням та керуванням комп’ютерно-інтегрованими системами та оволодінні знаннями в області комп’ютерних мереж зв’язку та роботою в них. Зокрема, важливими завданнями є ознайомлення з базовими поняттями, термінологією та визначеннями в галузі автоматизованих систем і їх різновидностей АСУТП; вивчення класифікації, складу та структури АСУТП; вивчення методів і засобів збору, перетворення, передачі і відображення технологічної інформації в АСУТП.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності): Проводити аналіз технологічних та організаційних комплексів з метою побудови багаторівневої розподіленої системи керування технологічними комплексами.

Інформаційне забезпечення: Навчальна та робоча програми дисципліни із РСО, електронні методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт, мультимедійні презентації лекцій

Форма проведення занять: Лекції, лабораторні роботи, на яких студенти досліджують вплив технологічних факторів (часу витримки, температури тощо) на властивості елементів автоматики.

Інформаційний матеріал:

 

Література

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *