Плавка та лиття сплавів тугоплавких металів


Щотижневий календар

 

Розділ 1. Ливарні кольорові сплави

Тема.1.1. Вступ. Класифікація та позначення металів і кольорових сплавів

Лекція 1. Стан та перспективи розвитку виробництва виливків з кольорових металів та сплавів в Україні та за кордоном. Маркування металів та класифікація металів. Класифікація сплавів кольорових металів.

Основні питання:

 • Класифікації металів.
 • Маркування металів.
 • Хронологічна класифікація.
 • Промислова класифікація.
 • Внесок вітчизняних учених у розвиток кольорового литва.
 • Перспективи виробництва литва з кольорових металів і сплавів.
 • Класифікація кольорових сплавів.

 

Розділ 2. Ливарні сплави на основі тугоплавких металів.

Тема 2.1. Ливарні сплави на основі хрому.

Лекція 2. Одержання хрому. Вплив домішок на властивості хрому.

Основні питання:

 • Характеристики хрому.
 • Галузі застосування.
 • Одержання хрому.
 • Марки хрому та хімічний склад.

Лекція 3. Характеристика сплавів на основі хрому.

Основні питання:

 • Переваги і недоліки сплавів на основі хрому.
 • Галузі застосування сплавів хрому.
 • Вплив легування на властивості хромових сплавів.
 • Характеристика промислових сплавів, у тому числі і ливарних.

Лабораторні заняття:

 • Лабораторна робота 1 (6 годин): Дослідження впливу температури заливання алюмінієво-кремнієвих сплавів на їх рідкоплинність, в’язкість та встановлення взаємозв’язку між ними (початок).

Тема 2.2. Ливарні сплави на основі тугоплавких рідкісних металів.

Лекція 4. Титан його властивості та одержання.

Основні питання:

 • Характеристики титану.
 • Переваги та недоліки титану та його сплавів.
 • Способи одержання титану.
 • Домішки в титані.
 • Марки титану.

 

Лекція 5. Ливарні сплави на основі титану

Основні питання:

 • Діаграма стану системи Ti-Al
 • Загальна характеристика впливу легувальних елементів на властивості титану
 • Термічна обробка ливарних титанових сплавів.

Лекція 6. Промислові ливарні титанові сплави.

Основні питання:

 • Склад і властивості ливарних титанових сплавів
 • Вплив легувальних елементів на ливарні властивості титану
 • Характеристика промислових ливарних титанових сплавів.

Лабораторні заняття:

 • Лабораторна робота 1: Дослідження впливу температури заливання алюмінієво-кремнієвих сплавів на їх рідкоплинність, в’язкість та встановлення взаємозв’язку між ними (продовження).

Лекція 7. Шихта та умови виплавляння якісних титанових сплавів.

Основні питання:

 • Характеристика шихтових матеріалів.
 • Характеристика умов виплавляння.
 • Загальна характеристика печей для плавки титанових сплавів.

Лекція 8. Теоретичні та технологічні основи плавки титанових сплавів

Основні питання:

 • Взаємодія титану та його сплавів з газами (киснем, азотом, воднем).
 • Вуглець у титані.
 • Технологічні особливості виплавляння титанових сплавів для виливків.

Лекція 9. Виробництво разових форм для виливків з титанових сплавів

Основні питання:

 • Формувальні суміші для разових форм.
 • Вуглецеві і керамічні матеріали для форм.
 • Виготовлення разових форм.
 • Ущільнювані (набивні, пресовані) форми.
 • Оболонкові форми.
 • Форми для лиття за моделями, що витоплюються.
 • Підвищення хімічної інертності керамічних форм.

Лабораторні заняття:

 • Лабораторна робота 1: Дослідження впливу температури заливання алюмінієво-кремнієвих сплавів на їх рідкоплинність, в’язкість та встановлення взаємозв’язку між ними (закінчення).

Лекція 10. Лиття титану у разові форми та під тиском

Основні питання:

 • Ливникові системи для гравітаційної заливки форм.
 • Розташування виливків у формі відносно вісі центрального стояка (вісі обертання контейнера).
 • Ливникові системи для відцентрового лиття.
 • Конфігурація надливів та схеми їх встановлення.
 • Лиття під тиском титанових сплавів.

 Лекція 11. Використання тугоплавких металів як ливарних матеріалів

Основні питання:

 • Взаємодія тугоплавких металів і їх сплавів з газами
 • Шихта і плавка тугоплавких металів і сплавів

Лекція 12. Сплави на основі ванадію та цирконію.

Основні питання:

 • Загальна характеристика сплавів, області використання.
 • Вплив легувальних елементів на властивості сплавів.

Лабораторні заняття:

 • Лабораторна робота 2 (6 годин): Дослідження впливу температури кокілю та температури заливання ливарних сплавів на усадку пористість і густину виливків (початок).

Лекція 13. Ливарні сплави на основі ніобію, молібдену, вольфраму, танталу та їх властивості.

Основні питання:

 • Характеристика і застосування сплавів на основі ніобію.
 • Характеристика і застосування сплавів на основі молібдену.
 • Характеристика і застосування сплавів на основі вольфраму і танталу.

 

Розділ 3. Обладнання для виплавляння високоякісних сплавів на основі тугоплавких металів.

Тема 3.1. Основи вакуумної техніки.

Лекція 14. Вакуум та його характеристики.

Основні питання:

 • Основне рівняння стану газів, газові закони.
 • Середня довжина вільного пробігу молекул.
 • Режими течії газів при різних ступенях вакууму.

Лекція 15. Загальні положення та характеристики і конструкції вакуумних помп.

Основні питання:

 • Основні характеристики роботи вакуумних помп.
 • Механічні помпи (пластинчасті, золотникові, роторні, молекулярні)

Лабораторні заняття:

 • Лабораторна робота 2: Дослідження впливу температури кокілю та температури заливання ливарних сплавів на усадку пористість і густину виливків (продовження).

Лекція 16. Струминні, іонні та сорбційні помпи (початок).

Основні питання:

 • Конструкція струминних помп.
 • Принцип дії струминних помп.

 Лекція 17. Паро-струминні помпи (закінчення).

Основні питання:

 • Ежекторні, бустерні, високо вакуумні паромасляні помпи.
 • Іонні та сорбційні помпи.

Лекція 18. Контрольно-вимірювальні пристрої.

Основні питання:

 • Принцип дії приладів для вимірювання вакууму.
 • Конструкція приладів для вимірювання вакууму.

Лабораторні заняття:

 • Лабораторна робота 2: Дослідження впливу температури кокілю та температури заливання ливарних сплавів на усадку пористість і густину виливків (закінчення).

Лекція 19. Фізико – хімічні процеси рафінування розплаву в вакуумі.

Основні питання:

 • Реакції дегазації.
 • Реакції розкиснення металу вуглецем.
 • Процеси випаровування елементів з високою пружністю пари.

 

Лекція 20. Плазмоутворювальні гази, їх різновиди та властивості.

Основні питання:

 • Механізм утворення плазми.
 • Вплив складу плазмоутворювального газу на параметри плавки.
 • Рециркуляція та очищення плазмоутворювальних газів.

Тема 3.2. Вакуумні та плазмові переплави.

Лекція 21. Індукційна вакуумна плавка.

Основні питання:

 • Типи індукційних канальних печей.
 • Схема індукційних тигельних печей.
 • Класифікація індукційних вакуумних печей.
 • ВІП з водоохолоджуваним металевим секційним тиглем.

Лабораторні заняття:

 • Лабораторна робота 3 (6 годин): Дослідження впливу температури кокілю та температури заливання ливарних сплавів на усадку пористість і густину виливків (початок).

Лекція 22. Виплавляння металів і сплавів у вакуумних індукційних печах з мінімальним вмістом домішок.

Основні питання:

 • Видалення азоту і водню.
 • Десорбція кисню і вуглецю з рідкого металу.
 • Випаровування домішок і компонентів сплаву.

Лекція 23. Вакуумно-дугова плавка.

Основні питання:

 • Схеми дугових вакуумних печей.
 • Теплові процеси при ВДП.

Лекція 24. Виплавляння металів і сплавів у вакуумних дугових печах.

Основні питання:

 • Випаровування компонентів і домішок.
 • Особливості видалення кисню і оксидів.
 • Видалення азоту.

Лабораторні заняття:

 • Лабораторна робота 3 (6 годин): Дослідження впливу температури кокілю та температури заливання ливарних сплавів на усадку пористість і густину виливків (продовження).

Лекція 25. Виплавляння металів і сплавів електронно-променевою плавкою

Основні питання:

 • Електронні гармати (нагрівачі).
 • Технологічні схеми електронно-променевої плавки.
 • Електронно-променева гарнісажна плавка (ЕПГП).
 • Електронно-променеві ливарні установки.

 

Лекція 26. Виплавляня тугоплавких металів і сплавів в електронно-променевих печах

Основні питання:

 • Випаровування металевих компонентів і домішок.
 • Видалення кисню і оксидів при ЕПП.
 • Видалення азоту при ЕПП.

Лекція 27. Плазмово-дугова та плазмово-індукційна плавка.

Основні питання:

 • Конструкції плазмотронів
 • Плазмово-дугові печі.
 • Плазмово-індукційні печі.
 • Видалення оксидів при ПДП.
 • Розкиснення металу воднем.
 • Легування металу азотом при плазмово-дуговому переплаві

Лабораторні заняття:

 • Лабораторна робота 3: Дослідження впливу складу ливарних сплавів при литті у кокіль на усадку та пористість виливків (закінчення).

Перелік питань, що виносяться на МКР:

 1. Переваги сталі перед іншими матеріалами.

Іспит

 • Рейтингова оцінка рівня підготовки студентів визначається відповідно до «Положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів з дисципліни «Плавка та лиття сплавів тугоплавких металів»
 • Письмовий.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *