Проектування технологічних відділень


Щотижневий календар

Розділ 1. Проектні роботи та методика проектних розраховувань під час проектування технологічних відділень ливарних цехів

Тема 1.1. Організація проектних робіт. Класифікація та структура ливарних цехів і технологічних відділень, які входять до їх складу

Лекція 1. Основні завдання при проектуванні технологічних відділень ливарних цехів

Основні питання:

 • Організація проектних робіт та стадії проектування. Завдання на проектування. Технічний проект. Техно-робочий проект. Методи проектування.

Завдання на СРС:

 • Вивчити стадії проектування ливарних цехів та їх технологічних відділень.

Практичні заняття:

 • Практичне заняття №1. Аналіз виробничої програми ливарного цеху і його технологічних відділень.

Індивідуальні завдання

 • Розрахунково-графічна робота виконується за лекційними та практичними матеріалами.
 • Основна мета розрахунково-графічної роботи – закріпити знання, набуті студентами під час вивчення теоретичного матеріалу з дисципліни, набути навички у виконанні проектної та графічної частини технологічних відділень та підготувати себе до виконання дипломного проекту.

Лекція 2. Класифікація та структура ливарних цехів та їх технологічних відділень

Основні питання:

 • Класифікація ливарних цехів за родом металу, масою виливків, серійністю, галузевою підпорядкованістю, технологічними процесами, ступенем механізації та автоматизації. Типізація ливарних цехів, їх оптимальні потужності. Структура ливарних цехів та їх технологічних відділень, допоміжні відділення, службово-побутові приміщення. Співвідношення між площами технологічних відділень.

Завдання на СРС:

 • Засвоїти матеріал лекції. Вивчити структуру ливарних цехів.

Лекція №3. Аналіз завдання та підготовлення вихідних даних для проектування технологічних відділень ливарного цеху

Основні питання:

 • Аналіз та характеристика виробничої програми. Точна, приведена та умовна програми. Підготовлення вихідних даних. Складові виробничої програми: основна програма, запасні части, литво для власних потреб підприємства, литво на замовлення. Вибір оптимального технологічного процесу виготовлення виливків.

Завдання на СРС:

 • Вивчити методи вибору оптимального технологічного процесу виготовлення виливків.

Практичні заняття:

 • Практичне заняття №2. Режими роботи технологічних відділень ливарних цехів та фонди часу роботи устатковання і робітників.

Лекція №4. Режими роботи технологічних відділень ливарних цехів і фонди часу роботи устатковання і робітників

Основні питання:

 • Паралельний, послідовний та комбінований режими роботи. Вибір оптимального режиму. Фонди часу – календарний, номінальний, дійсний. Загальні утрати часу. Тактова продуктивність. Взаємоув’язуваня роботи відділень ливарного цеху.
 • Основи розраховування устатковання для технологічних відділень ливарного цеху.

Завдання на СРС:

 • Вивчити складові загальних утрат часу в процесі експлуатації ливарного устатковання.

Лекція №5. Проектування плавильного відділення

Основні питання:

 • Аналіз характеристик сплавів. Складання відомості балансу металу та шихти. Вибір технологічного процесу плавлення. Вибір та розраховування технологічного устатковання. Вибір та розраховування шихтових матеріалів. Вантажопідйомні засоби. Основні рекомендації щодо проектування плавильних відділень. Заходи з питань охорони праці та захисту навколишнього середовища.

Завдання на СРС:

 • Вивчити методику розраховування плавильних агрегатів для виплавлення різних сплавів.

Практичні заняття:

 • Практичне заняття №3. Розраховування плавильного відділення.

Лекція №6. Проектування формувально–складально–заливально-вибивального відділення

Основні питання:

 • Класифікація ливарних форм. Вибір методу виготовлення форм. Визначення обсягу виробництва. Технологічні процеси виготовлення, зміцнення, заливання та вибивання форм. Основне та допоміжне устатковання, його розраховування. Компоновка устатковання. Площі та основні параметри приміщень формувального відділення. Заходи з питань охорони праці та захисту навколишнього середовища.

Завдання на СРС:

 • Вивчити методику розраховування ливарного конвейєра.

Лекція №7. Проектування стрижневого відділення

Основні питання:

 • Аналіз видів і конструктивних особливостей стрижнів. Визначення послідовності виконання проектних робіт. Визначення обсягу виробництва. Вибір оптимального технологічного процесу виготовлення стрижнів. Вибір та розраховування технологічного устатковання. Транспорт та його організація. Компоновка стрижневих відділень. Заходи з питань техніки безпеки та захисту навколишнього середовища.

Завдання на СРС:

 • Вивчити методику розраховування технологічного устатковання стрижневого відділення.

Практичні заняття:

 • Практичне заняття №4. Розраховування формувального відділення.

Лекція 8. Проектування сумішоприготувального відділення

Основні питання:

 • Аналіз формувальних матеріалів та сумішей. Визначення витрат сумішей. Технологічні процеси сумішоприготування та устатковання, що його забезпечує. Заходи з питань охорони праці та захисту навколишнього середовища.

Завдання на СРС:

 • Вивчити методику визначення необхідної кількості формувальних та стрижневих сумішей.

Лекція 9. Проектування відділень фінішних операцій

Основні питання:

 • Аналіз номенклатури виливків. Визначення обсягу виробництва. Основні операції, що виконуються у відділенні. Вибір устатковання та його розраховування. Компоновка відділення. Заходи з питань охорони праці та захисту навколишнього середовища.

Завдання на СРС:

 • Вивчити послідовність основних операцій, що виконуються у відділенні та устатковання, що їх забезпечує.

Практичні заняття:

 • Практичне заняття №5. Розраховування стрижневого відділення.

Лекція 10. Проектування складів формувальних і шихтових матеріалів. Допоміжні служби.

Основні питання:

 • Формувальні і шихтові матеріали та їх доставка в ливарний цех. Системи розвантажування та транспортування матеріалів.
 • Методика визначення витрат формувальних і шихтових матеріалів, у тому числі і вогнетривів.
 • Дільниці підготування до використання формувальних та шихтових матеріалів. Вибір і визначення устатковання та площ для його розташування. Допоміжні служби, лабораторії, комори.

Завдання на СРС:

 • Вивчити методику визначення площ складів формувальних і шихтових матеріалів.

Лекція 11. Будівельне проектування ливарних цехів та їх технологічних відділень

Основні питання:

 • Основні тенденції в будівельному проектуванні ливарних цехів та їх технологічних відділень. Уніфікація будівельних елементів. Класифікація та типізація будівель. Визначення параметрів виробничих будівель. Каркасні будівлі. Елементи будівель: колони, фундаменти та фундаментні балки, покрівлі, ліхтарі виробничих будівель, підлоги.

Завдання на СРС:

 • Вивчити термінологію параметрів виробничих будівель та їх елементів.

Практичні заняття:

 • Практичне заняття №6. Розраховування сумішоприготувального відділення.

Лекція 12. Енергетичне господарство ливарного цеху і його технологічних відділень

Основні питання:

 • Енергетичні ресурси. Електропостачання та методика визначення витрат електроенергії. Слабкострумове господарство.
 • Методика визначення витрат стиснутого повітря, води, газу. Теплопостачання.

Завдання на СРС:

 • Вивчити методику визначення витрат стиснутого повітря та води на технологічні потреби.

Лекція 13. Особливості проектування технологічних відділень цехів спеціальних способів лиття

Основні питання:

 • Особливості проектування технологічних відділень цеху лиття за моделями, що витоплюються. Структура та компоновка цеху. Особливості проектування технологічних відділень цеху лиття під тиском. Структура цеху. Сучасні рішення технологій. Особливості проектування технологічних відділень цеху лиття в оболонкові форми. Структура цеху. Особливості проектування технологічних відділень цехів лиття в металеві форми та відцентрового лиття. Структура цехів. Сучасні технологічні процеси. Приклади компонування устатковання в технологічних відділеннях цехів спеціальних способів лиття. Поверховість будівель для цехів спеціальних способів лиття. Будівельні норми

Завдання на СРС:

 • Вивчити технологічні процеси лиття за моделями, які витоплюються, сучасні технології лиття під тиском та в металеві форми. Знати будівельні норми для технологічних відділень цехів спеціальних способів лиття.

Практичні заняття:

 • Практичне заняття №7. Розраховування відділень фінішних операцій.

Лекція 14. Загальні правила компонування технологічних відділень ливарних цехів. Техніко-економічні показники технологічних відділень ливарних цехів

Основні питання:

 • Поверховість будівель. Одноповерхові та багатоповерхові виробничі будівлі. Будівлі зниженої поверховості. Побутові та адміністративні приміщення.
 • Опалення, вентиляція, освітлення, водопостачання та каналізація. Норми проїздів, проходів та прив’язування устатковання. Приклади планувальних рішень сучасних технологічних відділень ливарних цехів.
 • Економічне обґрунтовування технологічних рішень. Розраховування собівартості продукції технологічних відділень ливарного цеху.
 • Розраховування потрібної кількості основних та допоміжних робітників, ІТП, МОП.
 • Розраховування техніко – економічних показників роботи технологічних відділень ливарного цеху.

Завдання на СРС:

 • Вивчити норми проїздів, проходів і прив’язування устатковання до будівельних елементів. Вивчити методику визначення необхідної кількості робітників у технологічних відділеннях ливарного цеху.

Лекція 15. Загальні правила компонування технологічних відділень ливарних цехів. Техніко-економічні показники технологічних відділень ливарних цехів (Продовження)

Основні питання:

 • Поверховість будівель. Одноповерхові та багатоповерхові виробничі будівлі. Будівлі зниженої поверховості. Побутові та адміністративні приміщення.
 • Опалення, вентиляція, освітлення, водопостачання та каналізація. Норми проїздів, проходів та прив’язування устатковання. Приклади планувальних рішень сучасних технологічних відділень ливарних цехів.
 • Економічне обґрунтовування технологічних рішень. Розраховування собівартості продукції технологічних відділень ливарного цеху.
 • Розраховування потрібної кількості основних та допоміжних робітників, ІТП, МОП.
 • Розраховування техніко – економічних показників роботи технологічних відділень ливарного цеху.

Завдання на СРС:

 • Вивчити норми проїздів, проходів і прив’язування устатковання до будівельних елементів. Вивчити методику визначення необхідної кількості робітників у технологічних відділеннях ливарного цеху.

Практичні заняття:

 • Практичне заняття №8. Об’ємно-планувальні рішення технологічних відділень ливарних цехів. Основні конструктивні рішення та будівельні елементи.

Лекція 16. Спеціальні способи лиття. Проектування цехів лиття за витоплюваними моделями, під тиском, в оболонкові форми, в кокіль, відцентрового лиття.

Основні питання:

 • Особливості проектування цеху лиття за витоплюваними моделями. Структура та компоновка цеху. Особливості проектування цеху лиття під тиском. Структура цеху. Сучасні рішення технологій. Особливості проектування цеху лиття в оболонкові форми. Структура цеху. Особливості проектування цехів лиття у металеві форми та відцентрового лиття. Структура цехів. Сучасні технологічні процеси. Приклади компоновки устатковання у цехах спеціальних способів лиття. Поверховість будівель для цехів спеціальних способів лиття. Будівельні норми

Завдання на СРС:

 • Вивчити технологічний процес лиття за моделями, що витоплюються. Вивчити сучасні технології лиття під тиском та у металеві форми. Знати будівельні норми для цехів спеціальних способів лиття

Лекція 17. Спеціальні способи лиття. Проектування цехів лиття за витоплюваними моделями, під тиском, в оболонкові форми, в кокіль, відцентрового лиття (Продовження).

Основні питання:

 • Особливості проектування цеху лиття за витоплюваними моделями. Структура та компоновка цеху. Особливості проектування цеху лиття під тиском. Структура цеху. Сучасні рішення технологій. Особливості проектування цеху лиття в оболонкові форми. Структура цеху. Особливості проектування цехів лиття у металеві форми та відцентрового лиття. Структура цехів. Сучасні технологічні процеси. Приклади компоновки устатковання у цехах спеціальних способів лиття. Поверховість будівель для цехів спеціальних способів лиття. Будівельні норми

Завдання на СРС:

 • Вивчити технологічний процес лиття за моделями, що витоплюються. Вивчити сучасні технології лиття під тиском та у металеві форми. Знати будівельні норми для цехів спеціальних способів лиття

Практичні заняття:

 • Практичне заняття №9. Розраховування техніко-економічних показників технологічних відділень ливарного цеху.

Лекція 18. Техніко-економічні показники ливарних цехів

Основні питання:

 • Економічне обґрунтовування технологічних рішень. Розраховування собівартості продукції технологічних відділень ливарного цеху.
 • Розраховування потрібної кількості основних та допоміжних робітників, ІТП, МОП.
 • Розраховування техніко – економічних показників роботи технологічних відділень ливарного цеху.

Завдання на СРС:

 • Вивчити методику визначення необхідної кількості робітників у технологічних відділеннях ливарного цеху.

Модульна контрольня робота

 • Передбачено дві частини модульної контрольної роботи за матеріалом розділу.
 • Мета модульних контрольних робіт – перевіряння опанування студентами матеріалу, а також засвоєння матеріалу практичних занять.

Перелік питань, що виносяться на МКР:

 1. Основні завдання, які вирішують під час проектування технологічних відділень ливарного цеху.
 2. Режими роботи технологічних відділень ливарного цеху.
 3. Переваги ливарного виробництва у порівнянні з іншими заготівельними галузями
 4. Класифікація ливарних цехів за сплавами, масою і складністю виливків.
 5. Особливості проектування технологічних відділень ливарного цеху щодо екології.
 6. Класифікація ливарних цехів за серійністю та технологічними процесами виготовлення литих заготовок.
 7. Основні фактори, які слід враховувати під час проектування технологічних відділень ливарного цеху. Наведіть приклади.
 8. Виробнича програма ливарного цеху та його відділень. Її складові та призначення.
 9. Наведіть економічні аспекти, які слід враховувати під час проектування технологічних відділень ливарного цеху. Наведіть приклади.
 10. Структура ливарних цехів та їх технологічних відділень. Наведіть приклади.
 11. Наведіть методику розраховування виробничої програми з використанням приведеної програми.
 12. Розширення, технічне переозброєння та реконструкція технологічних відділень ливарних цехів.
 13. Етапи проектування ливарного цеху та його технологічних відділень. Наведіть приклади.
 14. Поясніть, коли використовують точну програму для розраховування виробничої програми технологічних відділень ливарного цеху.
 15. Техно-робочий і технічний проекти. Розшифруйте і наведіть їх відмінності.
 16. Допоміжні відділення, дільниці та служби ливарного цеху. Опишіть їх призначення.
 17. Методи проектування технологічних відділень ливарних цехів.
 18. Вибір оптимального технологічного процесу для відділень ливарного цеху перед початком виготовлення виливків.
 19. Основи розраховування устатковання для технологічних відділень ливарного цеху. Наведіть приклади.
 20. Що уявляє собою номінальний фонд часу та як його визначають? Наведіть конкретні приклади.
 21. Наведіть основні складові ливарного цеху виготовлення виливків у разових об’ємних формах. Охарактеризуйте їх.
 22. Що уявляє собою дійсний фонд часу та як його визначають? Наведіть конкретні приклади для роботи відділень в одну та дві зміни.
 23. Фактори, які визначають структуру ливарного цеху лиття в разові об’ємні піщані форми. Розшифруйте їх.
 24. Взаємоув’язування роботи технологічних відділень ливарного цеху Наведіть конкретні приклади.
 25. Наведіть послідовність проектування плавильного відділення.
 26. Формувальні матеріали та їх підготовлення до використання
 27. Аналіз ливарних сплавів та їх властивостей. Відомість балансу металу та шихти. Придатне литво.
 28. Шихтові матеріали та їх підготовлення до використання.
 29. Вибір технологічного процесу плавлення, устатковання, що забезпечує його виконання, та визначення кількості одиниць устатковання.
 30. Визначення витрат формувальних і шихтових матеріалів.
 31. Вибір шихтових матеріалів та систем їх дозування для різних плавильних агрегатів.
 32. Технологічні варіанти приймання формувальних матеріалів та розраховування площі складу для їх зберігання.
 33. Послідовність розраховування формувального відділення ливарного цеху.
 34. Технологічні варіанти приймання шихтових матеріалів та розраховування площі складу для їх зберігання.
 35. Фактори, які обумовлюють вибір методу виготовлення ливарних форм.
 36. Дільниці відділення фінішних операцій, їх призначення та послідовність розташування на плані відділення.
 37. Визначення обсягу виробництва формувального відділення, вибір устатковання, визначення його кількості та компоновка.
 38. Вибір технологічних процесів для відділення фінішних операцій та устатковання, яке забезпечить виконання вибраних процесів.
 39. Послідовність розраховування стрижневого відділення ливарного цеху.
 40. Формувальні та стрижневі суміші, їх класифікація та характеристика.
 41. Визначення обсягу виробництва стрижнів для виконання виробничої програми та вибір технологічного процесу їх виготовлення.
 42. Регенерація сумішей і поновлення їх властивостей у замкненому циклі використання формувальних матеріалів.
 43. Вибір та організація транспорту в стрижневому відділенні. Допоміжні дільниці у відділеннях ливарних цехів різного призначення.
 44. Вибір технологічних процесів приготування формувальних і стрижневих сумішей у цехах з різним характером виробництва.
 45. Визначення обсягу виробництва відділення фінішних операцій та технологічні особливості його розподілу на групи.
 46. Методика визначення кількості устатковання для приготування формувальних і стрижневих сумішей.
 47. Визначення обсягу формувальних і стрижневих сумішей для виконання виробничої програми.
 48. Методика вибору і визначення устатковання для відділення фінішних операцій.
 49. Характеристика видів енергії, які використовують у ливарному цеху.
 50. Спеціальні способи лиття: переваги та недоліки в порівнянні з виготовленням виливків у разових об’ємних формах.
 51. Розраховування витрат електроенергії в технологічних відділеннях ливарних цехів на технологічні потреби.
 52. Спеціальні способи лиття, які найчастіше використовують для виготовлення литих заготовок. Їх характеристика.
 53. Визначення витрат електроенергії в технологічних відділеннях на силові установки.
 54. Цехи лиття за моделями, які витоплюються. Загальна характеристика.
 55. Визначення витрат електроенергії на освітлення і слабкострумове господарство.
 56. Визначення обсягів виробництва для технологічних відділень цехів лиття за моделями, які витоплюються.
 57. Визначення витрат стиснутого повітря в технологічних відділеннях ливарного цеху.
 58. Структура цеху лиття за моделями, які витоплюються. Основні технологічні відділення цеху.
 59. Визначення витрат води в технологічних відділеннях ливарного цеху.
 60. Особливості вибору приміщень для технологічних відділень цеху лиття за моделями, які витоплюються.
 61. Газопостачання та теплопостачання в технологічні відділення ливарних цехів.
 62. Переваги та недоліки цехів лиття в оболонкові форми в порівнянні з цехами лиття в разові об’ємні піщані форми.
 63. Класифікація та типізація промислових будівель. Основні проектні рішення при виконанні технологічних планувань відділень ливарного цеху.
 64. Структура цеху лиття в оболонкові форми. Загальна характеристика відділень.
 65. Каркасні схеми прогонів для технологічних відділень ливарних цехів. Будівельний модуль і його призначення.
 66. Цехи лиття під тиском. Загальна характеристика. Переваги та недоліки в порівнянні з цехами лиття у разові об’ємні піщані форми.
 67. Носійні конструкції прогонів для технологічних відділень ливарних цехів, їх характеристика.
 68. Структура цехів лиття під тиском. Організація робочого місця виготовлення виливків.
 69. Стіни промислових будівель. Їх класифікація, призначення та виконання.
 70. Цехи лиття у металеві форми. Загальна характеристика. Переваги та недоліки у порівнянні з технологіями виготовлення виливків у разових об’ємних піщаних формах.
 71. Ліхтарі виробничих відділень. Їх класифікація, призначення і конструктивні особливості.
 72. Структура цеху лиття в металеві форми. Характеристика технологічних відділень і дільниць.
 73. Вікна, двері та ворота промислових і адміністративно-побутових приміщень. Їх різновиди та призначення.
 74. Визначення обсягу виробництва в цехах лиття в металеві форми, вибір технологічних процесів і устатковання залежно від характеру виробництва.
 75. Підлоги виробничих приміщень. Вимоги до підлоги і матеріали для її виконання для різних технологічних відділень.
 76. Цехи відцентрового лиття: загальна характеристика, структура цеху, вибір устатковання залежно від характеру виробництва.

Залік

 • Рейтинг успішності студента з дисципліни «Проектування технологічних відділень ливарних цехів» за результатом виконання навчального часу   7-го семестру складається із двох частин: семестрового  рейтингу, RС, та залікового ( у вигляді залікової контрольної роботи, коли 0,4≤ RС <0,6 RD).
 • Семестровий рейтинг успішності студента , RC, формується як сума балів, нарахована студенту за роботу протягом семестру: за написання МКР, за результатом експрес-опитувань на практичних заняттях та за виконання 9-и завдань розрахунково-графічної роботи.
 • Для одержання заохочувальних балів для покращання семестрового рейтингу передбачено виконання самостійної творчої роботи: написання рефератів, складання програм для розраховувань на ПЕОМ, участь в конкурсах, доповіді на конференціях , огляди наукових праць, виготовлення технічних засобів навчання тощо.
 • Рейтингова оцінка рівня підготовки студентів визначається відповідно до «Положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів».

Література

Силабус

 

Що буде вивчатися: Вивчатись будуть основи проектування ливарних цехів різного призначення та їх технологічних відділень, з метою: аналізу програми ливарного цеху і на підставі детального аналізу вибирати найраціональніші технологічні процеси виготовлення виливків та сучасне устатковання, засвоєння методики розраховування основних і допоміжних відділень ливарного цеху.

Чому це цікаво/треба вивчати: Отриманні знання з проектування цехів дають можливість вирішувати складні проблеми у багатьох важливих аспектах промисловості та її процесах. На конкурентоспроможність машинобудівної продукції впливає придбання землі та сплату земельного податку та витрати власне на будівництво – це змушує мінімізувати площі, які зайняті виробництвом та обирати більш дешеві конструкції будівель, витрати на опалення і освітлення виробничих приміщень, які спонукають до будівництва енергоефективних споруд та модернізації існуючих.

Чому можна навчитися (результати навчання): З різноманіття накопиченого фонду технологічних процесів, широкої номенклатури промислового обладнання, великого різноманіття підходів до технологічного та будівельного проектування промислових підприємств, виробничих будівель, обрати саме те, що найкраще підходить для проектування конкретного підприємства, цеха, дільниці, робочого місця на обраній ділянці місцевості у певному регіоні.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності): Використовувати принципи механізації і автоматизації процесів виробництва, вибору та експлуатації обладнання і оснащення, що забезпечують ефективне, екологічно і технічно безпечне виробництво. Здійснювати техніко-економічний і екологічний аналізи використовуваних технологічних процесів під час проектування ливарних цехів.

Інформаційне забезпечення: Навчальна та робоча програми дисципліни із РСО, електронні методичні рекомендації до виконання практичних занять, мультимедійні презентації лекцій.

Форма проведення занять: Лекції, практичні заняття.

Література

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *