Контроль якості художніх та ювелірних виробів


Щотижневий календар

Розділ 1. Якість продукції. Формування якості продукції в процесі її виробництва

Тема 1.1. Якість продукції. Показники і оцінка якості продукції

Лекція 1. Класифікація показників якості та видів контролю продукції.

Основні поняття і визначення щодо якості продукції. Класифікація техніко-економічних показників якості продукції: показники призначення, надійності, технологічності, стандартизації та уніфікації, ергономічні, естетичні, екологічні, економічні, патентно-правові, рентабельності, безпеки, транспортабельності. Оцінка рівня якості продукції. Контроль якості продукції. Класифікація видів контролю. Випробовування якості продукції: контрольні, дослідні, граничні, експлуатаційні. Структура і основні функції відділу технічного контролю на підприємстві.

 

Тема 1.2. Формування якості промислової продукції

Лекція 2. Етапи формування якості продукції. Атестація виробництв і сертифікація продукції.

Причини, що призводять до покращення якості продукції. Етапи формування якості продукції: технічне завдання, технічна пропозиція, проектування, виготовлення, експлуатація. Об’єктивні і суб’єктивні фактори формування якості продукції. Стандартизація і якість продукції. Система сертифікації продукції УкрСЕПРО. Атестація виробництв. Сертифікація продукції. Системи управляння якістю продукції.

 

Лабораторна робота №1.   Дослідження дефектів виливків візуальним контролем та їх класифікація.

Лекція 3. Дефекти художніх та ювелірних виливків, причини їх появи і класифікація.

Загальна характеристика дефектів. Явні, приховані, критичні, значні, малозначні, конструктивні, виробничі та експлуатаційні дефекти. Класифікація дефектів виливків. Брак виливків і його попередження. Дефекти, що утворюються під час лиття за моделями, що витоплюються. Дефекти, що утворюються під час лиття злитків та неперервного лиття. Дефекти, викликані складом сплаву. Корозія, тмяніння та зміна кольору ювелірних виливків. Дефекти, що утворюються під час паяння та термооброблення ювелірних виливків.

Лекція 4. Статистичні методи контролю якості продукції.

Призначення ізолятора браку. Визначення відсотка можливого браку. Статистичні методи контролю якості продукції під час її виготовлення.

Модульна контрольна робота № 1.

 

Лабораторна робота №1.   Дослідження дефектів виливків візуальним контролем та їх класифікація.

 

Розділ 2. Методи контролю якості продукції ливарних цехів. Контроль матеріалів і робіт у ливарному виробництві.

Тема 2.1. Загальна характеристика методів контролю. Методи руйнівного контролю якості продукції

Лекція 5. Характеристика методів контролю якості виливків. Руйнівні методи контролю якості виливків.

Загальна характеристика методів контролю: контроль геометрії, контроль навантажуванням, контроль з руйнуванням зразків або деталей, контроль виробів без руйнування. Руйнівні методи контролю. Механічні властивості металів та їх класифікація. Методи визначення механічних властивостей. Прилади для визначення механічних властивостей. Твердість металевих матеріалів та методики її визначення. Мікротвердість структурних складових металевих матеріалів і методики її визначення. Зразки для визначення механічних властивостей і технології їх виготовлення. Металографічні методи контролю якості металів і сплавів. Методи визначення неметалевих вкраплин у ливарних сплавах.

Тема 2.2. Методи неруйнівного контролю промислової продукції

Лекція 6. Загальна характеристика неруйнівних методів контролю продукції. Оптичний і капілярні методи контролю.

Загальна характеристика неруйнівних методів контролю продукції. Оптичний метод контролю: призначення і галузі використання; класифікація використовуваних приладів; лінзові, волоконно-оптичні і комбіновані ендоскопи. Інтерферометричний, голографічний і поляризаційний методи контролю. Організація дільниці візуально-оптичного контролю.

Капілярні методи контролю: методи проникних розчинів, відфільтрованих суспензій. Люмінесцентний, кольоровий, люмінесцентно-кольоровий, яскравистий і комбінований методи контролю. Технологічні операції під час виконання капілярних методів контролю. Особливості капілярних методів контролю. Дефектоскопічні матеріали для капілярного контролю.

 

Лабораторна робота №2.   Визначення механічних властивостей ливарних сплавів.

 

Лекція 7. Магнітні та акустичні методи контролю промислової продукції.

Магнітні методи контролю, їх класифікація і галузі використання. Магнітопорошковий, магнітографічний і ферозондовий методи контролю. Способи намагнетовування виробів: поздовжнє, циркулярне і комбіноване. Контроль виробів на залишковій намагнетованості та в прикладеному магнітному полі. Технологія магнітопорошкового, ферозондового та магніто графічного контролю. Стаціонарні, пересувні та переносні дефектоскопи для магнітних методів контролю.

Акустичні методи контролю, їх сутність, призначення та класифікація. Тіньовий, резонансний та імпульсний метод відлуння. Конструкції пошукових головок. Методика акустичного контролю. Апаратура для акустичного контролю.

Лекція 8. Контроль течешуканням. Радіаційні і радіохвильові методи контролю виливків.

Контроль течешуканням: сутність методів. призначення і класифікація. Основні методи контролю течешуканням: локальний метод щупа, локальний метод вакуумування, сумарний метод вакуумування у вакуумній і гелієвій камерах. Течешукання пневматичними методами. Контроль шорсткості виливків пневматичним методом. Контроль якості литих труб. Пузиркові методи контролю. Течешукання гасом і методами пенетрантів. Промислова апаратура течешукання.

Радіаційні методи контролю якості виливків: сутність і загальна характеристика. Рентгенівські апарати: лінійний прискорювач, бетатрони, мікротрони. Використання радіоактивних ізотопів у дефектоскопії: шланговий і фронтальний дефектоскопи. Способи реєстрації проникного випромінювання: радіографічний, радіоскопічний і радіометричний. Особливості контролю виливків радіаційною дефектоскопією.

Використання компенсаторів і вибір режимів просвічування. Основні вимоги щодо техніки безпеки.

Радіохвильові методи контролю: сутність, класифікація та галузі використання.

 

Лабораторна робота №3.   Дослідження твердості виливків і мікротвердості окремих структурних складових сплавів.

Лекція 9. Електромагнітні, електричні та теплові методи контролю виливків.

Електромагнітні методи контролю (Вихорострумовий контроль): сутність, класифікація, призначення, галузі використання. Типи та конструкції вихорострумових перетворювачів: накладні, прохідні, комбіновані.

Електричні методи контролю: сутність, класифікація, галузі використання. Конструкції перетворювачів та особливості їх використання.

Теплові методи контролю: сутність, класифікація, галузі використання. Засоби та методи контролю температури.

Типи термопар, термоіндикатори. Прилади для неконтактного вимірювання температури: яскравості, колірні  та радіаційні пірометри.

Виявлення внутрішніх дефектів у виливках: евапорографи та еджеографи.

Тема 2.3. Контроль матеріалів і робіт у ливарному виробництві

Лекція 10. Контроль матеріалів і робіт у ливарному виробництві

Основні завдання контролю в ливарному виробництві. Обов’язки контролера.

Контроль виробів вимірюванням: інструменти та засоби. Контроль формувальних матеріалів і сумішей: прилади та методики.

Контроль модельного оснащення. Контроль якості форм і стрижнів: прилади та методики. Контроль якості шихтових матеріалів і сплавів. Контроль ливарних властивостей: засоби та методики. Контроль вибивання, обрублення, очищення та термооброблення виливків.

Модульна контрольна робота №2.

 Лабораторна робота №4.   Статистичний контроль якості виливків у процесі їх виробництва. Визначення відсотка передбачуваного браку.

Розділ 3. Діагностика дорогоцінних металів, їх сплавів та дорогоцінного каміння

Тема 3.1. Діагностика та експертиза дорогоцінних металів та їх сплавів

Лекція 11. Діагностичні ознаки дорогоцінних металів та їх сплавів.

Конвенція з випробувань та клеймування виробів з дорогоцінних металів. Маркування та клеймування виробів з дорогоцінних сплавів.

Лекція 12. Методологічні основи контролю виробів за вмістом сплавів дорогоцінних металів.

Методи контролю за вмістом сплавів дорогоцінних металів. Методи кількісного визначення масової частки дорогоцінних металів у сплавах і матеріалах у пробірному контролі. Методики випробовування матеріалів на основі дорогоцінних металів на пробірному камені. Рентгенівська флуоресценція дорогоцінних металів.

 

Лабораторна робота №4.   Статистичний контроль якості виливків у процесі їх виробництва. Визначення відсотка передбачуваного браку.

 

Лекція 13. Методологія визначення масової частки дорогоцінних металів у матеріалах та сплавах.

Процедура відбору проб матеріалів. Середній рівень якості продукції. Оцінка розміру проби, що відбирається. Методи відбору проб. Випробування золотих та срібних зливків. Методи визначення золота.

Лекція 14. Методологія визначення масової частки дорогоцінних металів у матеріалах та сплавах (продовження).

Методи визначення срібла. Методи визначення платини. Методи визначення паладію. Методи визначення родію.

 

Лабораторна робота №5.   Капілярний контроль якості виливків.

 

Тема 3.2. Експертиза дорогоцінного каміння.

Лекція 15. Оціночні характеристики огранених алмазів

Маса огранених алмазів. Колір огранених алмазів. Вимоги до умов визначення кольору огранених алмазів. Ознаки штучної зміни кольору алмазів. Чистота огранених алмазів. Внутрішні та зовнішні дефекти. Класифікація алмазів по групам дефектів. Особливості огранювання алмазів. Система 4С. Сертифікація алмазів.

Лекція 16. Оціночні характеристики кольорового ювелірного каміння

Вимоги до оцінювання каміння за кольором. Класифікації груп кольору для природного та деяких груп вирощеного каміння. Оцінка кольору дорогоцінного каміння. Чистота ювелірного каміння. Вимоги до оцінки кольорового каміння за чистотою. Класифікація груп чистоти кольорового каміння. Якість обробки каміння. Сертифікація кольорового каміння.

 

Лабораторна робота №6.   Виявлення дефектів виливків акустичними методами контролю.

Лекція 17. Оціночні характеристики опалів та перлів

Оціночні характеристики опалів та перлів. Благородні та неблагородні опали. Класифікація благородних опалів. Природні та вирощені опали. Групи якостей благородних опалів. Класифікація якостей культивованих перлів. Сертифікація перлів.

Модульна контрольна робота №3.

Лекція 18. Залік.

Залікова робота / Підведення підсумків та зворотній зв’язок від студентів.

 

Лабораторна робота №7.   Випробування матеріалів на основі дорогоцінних металів на пробірному камені.

 

1. Брак виливків, причини його появи та попередження.
2. Методи руйнівного контролю та особливості його використання в ливарному
виробництві.
3. Металографічні методи контрою якості металів і сплавів.
4. Сучасні прилади та методики визначення твердості виливків і мікротвердості їх
структурних складових.
5. Характеристика та призначення неруйнівних методів контролю якості промислової
продукції.
6. Оптичний контроль і його використання в ливарному виробництві.
7. Капілярний контроль, його різновиди, сучасні матеріали для контролю та
призначення.
8. Магнітні методи контролю якості продукції та сучасне устатковання для його
виконання.
9. Акустичні методи контролю якості промислової продукції та сучасне устатковання
для його виконання.
10. Сучасні методи радіаційного контролю металевої продукції та устатковання для їх
виконання.
11. Сучасні прилади та устатковання для виконання теплового контролю
напівфабрикатів і виробів.
12. Сучасний вихорострумовий контроль і його призначення.
13. Сучасний тепловий контроль рідкого металу, газоподібних середовищ, інертних газів,
повітря та виливків.
14. Контроль формувальних матеріалів і сумішей у ливарному виробництві.
15. Контроль виконуваних у ливарному виробництві робіт і виробів вимірюванням.
16. Особливості контролю технологічної оснастки в ливарному виробництві.
17. Принципи та методи відбору проб від матеріалів, що містять дорогоцінні метали.
18. Сучасні методи аналізу дорогоцінних металів.
19. Сучасні методи облагородження дорогоцінного каміння. Основні ознаки
облагородження каміння.
20. Діагностика алмазів та алмазних імітацій. Критерій «4С» у експертизі діамантів.
21. Сучасні принципи та прилади для діагностики кольорового дорогоцінного каміння.
22. Експертиза кольорового дорогоцінного каміння. Критерій «4С» у експертизі
кольорового дорогоцінного каміння.

Перелік питань, що виносяться на МКР:


Залік
Рейтингова оцінка рівня підготовки студентів визначається відповідно до «Положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів з дисципліни «Контроль якості художніх та ювелірних виробів»
Письмовий.

Література:

Силабус

Що буде вивчатися:

 • етапи формування якості продукції;
 • методи руйнівного та неруйнівного контролю художніх та ювелірних виробів;
 • контроль робіт та допоміжних матеріалів для виготовлення литих виробів;
 • пробірування, клеймування та маркування ювелірних виробів;
 • експертиза дорогоцінного каміння

Чому це цікаво/треба вивчати:

Сьогодення вимагає конкурентоспроможної продукції. Саме контролювання етапів виготовлення та допоміжних матеріалів забезпечує підвищення ефективності виробництва та отримання якісної продукції.

Чому можна навчитися (результати навчання):

У результаті вивчення дисципліни студенти навчаться:

 • використовувати нормативно-технічні документи зі стандартизації, сертифікації та контролю якості;
 • обирати методи контролю якості художніх та ювелірних виливків;
 • аналізувати причин появи браку і розроблювати заходи щодо їх усунення;
 • здійснювати контроль сировини, допоміжних матеріалів, технологічних операцій та готової продукції ливарного виробництва.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності):

Набуті знання і уміння дозволяють студентам:

 • організовувати роботу відділу відповідно до нормативно-технічних документів зі стандартизації, сертифікації та контролю якості;
 • аналізувати та оцінювати вплив сировини, точності технологічних процесів та устатковання на якість отримуваної продукції;
 • обґрунтовувати вибір ефективних методів контролю якості художніх та ювелірних виливків;
 • обирати та застосовувати стандартні методи контролю якості художніх та ювелірних виливків.

Інформаційне забезпечення:

Силабус, презентації лекцій, навчальні відео, електронні методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт, підручники

Форма проведення занять:

Лекції, лабораторні роботи.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *