Вступ на 1 курс (за дипломом молодшого спеціаліста)


Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2021 році.

Якщо ти закінчив коледж чи технікум та одержав диплом молодшого спеціаліста, ти маєш право вступати на основі свого диплома до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на перший курс, але навчатись за скороченою програмою 3 роки, замість 4. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти.

Прийом на навчання за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” здійснюється за конкурсом.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст проводиться в такі строки:

  1. 14 липня – Початок прийому заяв та документів
  2. 23 липня до 18:00 години – Закінчення прийому заяв та документів
  3. 24 – 26 липня – Строки проведення вступних випробувань
  4. Не пізніше 27 липня – Оприлюднення рейтингового списку
  5. Не пізніше 18 год. 02 серпня – Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування
  6. Зарахування вступників на бюджет 09 серпня*

* в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

Пам’ятай – документи до Національного технічного університета України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» потрібно подати з 14 липня до 23 липня включно у 2021 році подаються виключно електронно! Комплексне фахове випробування відбудеться у період з 24 до 26 липня. Надання рекомендації для зарахування за державним замовленням — 27 липня. Не впусти можливість!

У терміни, визначені для подання документів, вступники особисто подають заяву в паперовій формі та документи відповідно до розділу 5 Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського (в разі подання заяв на декілька конкурсних пропозицій відбіркова комісія факультету/інституту може передбачити встановлення пріоритетностей).
Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Конкурсний відбір для цієї категорії вступників здійснюється на основі конкурсного бала, який розраховується за такою формулою:

КБ = 0,25×П1 + 0,5×П2 + 0,25×П3,

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів (у випадках, передбачених Умовами прийому) з першого та другого предметів (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів).
У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018 – 2021 років

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань, творчих конкурсів) при вступі на освітній ступінь бакалавра на основі здобутого ступеня (рівня) молодший спеціаліст, молодший бакалавр, фаховий молодший бакалавр

Положення про вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського

У разі конкурсної ситуації серед вступників при однаковому конкурсному балі встановлюються такі пріоритети (за рівнем значущості):
– особи, які користуються правом переведення на вакантні місця державного замовлення, у порядку визначеному Умовами прийому;
– особи, які вступають на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність;
– особи, які мають диплом молодшого спеціаліста з відзнакою;
– особи, які мають вищий середній бал диплому молодшого спеціаліста;
– особи, які мають в дипломі вищу оцінку за предмети, визначені конкурсними для вступу на цю спеціальність;
– особи, які мають вищу оцінку за виконання дипломного проєкту.

Фахове вступне випробування для вступників на навчання за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» проводиться за програмами ЗНО 2021 року (можлива участь у конкурсі з кількістю балів ЗНО з відповідних предметів).

Система оцінок для допуску до участі у конкурсному відборі всіх вступників: від 100 до 200 балів.

ЗВЕРНІТЬ ОСОБЛИВУ УВАГУ!!!

  1. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Умовами прийому, Правилами прийому та цим Положенням рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються.
  2. Перескладання вступних випробувань з метою підвищення оцінки не дозволяється.
  3. Особи, які в установлений термін не виконали вимог до зарахування (не подали оригінали документа про здобутий раніше освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) та додатка до нього, а також інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, втрачають право на зарахування на навчання за державним замовленням.
  4. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку, відраховуються з університету.

Навчальний план підготовки

Детальну інформацію можна отримати за адресою: http://pk.kpi.ua або https://kpi.ua/admission