Наукова робота за темою магістерської дисертації 1. Основи наукових досліджень


Щотижневий календар

 

Практичні заняття:

Практична робота 1: Рішення задач лінійного програмування графічним методом.

Тема 1. Вступ. Загальні питання планування експерименту 1-го порядку

Лекція 1. Факторний аналіз. Основи планування експерименту.

Основні питання:

 • Етапи, динаміка і проблеми розвитку науки.
 • Експеримент як об’єкт дослідження.
 • Основні визначення і поняття.
 • Поняття математичної теорії планування експерименту.
 • Приклад хорошого і поганого експерименту.

Практичні заняття:

Практична робота 2: Основні поняття планування та методологія експерименту. Планування експерименту з метою опису дослідного об’єкту.

Лекція 2. Планування 1-го порядку. Повний факторний експеримент.

Основні питання:

 • Вибір і ранжування основних факторів і їх рівнів.
 • Планування експерименту.
 • Визначення коефіцієнтів рівняння регресії.
 • Статистичний аналіз результатів експерименту.

Практичні заняття:

Практична робота № 3. Загальні відомості про помилки вимірювань.

Лекція 3. Планування 1-го порядку. Дробний факторний експеримент.

Основні питання:

 • Поняття дробного факторного експерименту (ДФЕ).
 • Складання плану дробного факторного експерименту.
 • Поняття генерую чого співвідношення та визначального контрасту.
 •  Проведення обробки та аналіз одержаних даних.

Практичні заняття:

Практична робота 4: Загальні відомості про помилки вимірювань.

 

Тема 2. Композиційні плани другого порядку

Лекція 4. Композиційні плани другого порядку (ортогональні плани)

Основні питання:

 • Поняття композиційних планів.
 • Зіркові точки планів.
 • Ортогональні плани другого порядку.
 • Матриця планування експерименту.
 • Одержання математичної моделі.

Практичні заняття:

Практична робота № 5 Метод рангової кореляції.

Лекція 5 (продовження). Композиційні плани другого порядку (рототабельні плани).

Основні питання:

 • Поняття рота табельних планів другого порядку.
 • Матриця планування експерименту.
 • Розрахунок математичної моделі.

Практичні заняття:

Практична робота 6: Повний факторний експеримент.

Практичні заняття:

Практична робота № 7. Дробний факторний експеримент.

Практичні заняття:

Практична робота 8: Практична робота № 8. Центральні композиційні плани: центральний композиційний ортогональний план (ЦКОП).

Практичні заняття:

Практична робота 9: Центральні композиційні плани: центральний композиційний рототабельний план (ЦКРП).

Перелік питань, що виносяться на МКР:

 1. Інтерполяція та апроксимація даних
 2. Метод найменших квадратів
 3. Основні поняття: статистична модель, вибірка, вибіркові характеристики
 4. Варіаційний ряд. Емпірична функція розподілу
 5. Оцінка функції і щільності розподілу випадкової величини
 6. Модель регресії
 7. Лінійна регресія
 8. Метод найменших квадратів
 9. Загальна модель лінійної регресії.
 10. Вибір та ранжирування факторів.
 11. Рандомізація експерименту
 12. Визначення аналітичного виду залежності параметру від факторів.
 13. Плани першого порядку
 14. Дробовий факторний експеримент
 15. Плани другого порядку
 16. Ортогональні плани другого порядку
 17. Ротатабельні плани другого порядку.

Залік

 • Рейтингова оцінка рівня підготовки студентів визначається відповідно до «Положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів з дисципліни «Наукова робота за темою магістерської дисертації 1. Основи наукових досліджень»
 • Письмовий.

Література:

Силабус

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *